ДОБРЕ ДОШЛИ

 

Списание „Българска етнология” е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките с отворен достъп.

Списанието е форум за обсъждане на актуални исторически и съвременни теми и за представяне на нови подходи в широкото поле на етнологията, антропологията, фолклористиката, културологията, историята на културата, музеологията. Редакционната колегия се стреми да осигури поле за градивни дебати с плурализъм на мнения и методи.

Процесите на глобализация и търсенето на разнообразни перспективи и сравнителен анализ на всекидневния живот на групи и общности в различни исторически, социално-икономически и политически условия разширява географския обхват на етноложките изследвания отвъд България, отвъд Балканите, отвъд Европа. Водеща при представянето на тематичните области е една отворена концепция за етнологията като наука за изучаване на ритуалите и символичните действия, на дискурсивните практики и на всекидневния опит, на специфичните (само)представяния и възгледите за идентичност, както и на практиките на историческите и съвременните общности и индивиди, независимо от тяхната етническа, социална, религиозна или възрастова принадлежност.

Редакционната колегия поддържа добрата практика отделни броеве на списанието да бъдат посветени на значими за науката теми, като за съставители се канят изявени изследователи от страната и чужбина. Списанието публикува и статии извън тематичните акценти на отделните броеве, които намират място или в сборни книжки или в рубриките „Изследвания“ и „Материали“.

„Българска етнология” предлага информация за различни академични събития: рецензии за нови публикации, представяне на изложби, отзиви за международни конференции, конгреси или други форуми, свързани с широкия интердисциплинарен тематичен кръг на списанието.

Стремежът ни е списанието да се утвърди като платформа за срещи между изследователи, преподаватели и музейни сътрудници, ангажирани с изучаването на човешките общности и тяхното представяне.

Подбрани статии от изданието се публикуват на английски език в списанието "ETHNOLOGIA BULGARICA. Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore"

Колеги от ИЕФЕМ – БАН, колеги от академични и музейни институции в страната, колеги от чужбина – добре сте дошли като автори на страниците на списание „Българска етнология“!

Редакционната колегия