Списание „Българска етнология“ (ISSN 1310–5213, e-ISSN 2367-6892) е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Основано е през 1975 година и до 1995 година излиза под заглавие "Българска етнография".

Списанието се публикува на български език в 4 книжки годишно с кратки резюмета на английски. Статиите в  него минават през анонимно рецензиране. 

Кратки резюмета на статиите можете да намерите в нашия архив.

Списание „Българска етнология“ се реферира в ERIH PLUS в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране под № 578.

Списанието се индексира в EBSCO.

В електронен вариант списанието е със свободен достъп в Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

Можете да посетите и нашата страница във Facebook.

Английският вариант на изданието ни списанието "ETHNOLOGIA BULGARICA. Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore" (ISSN-1311-0918, e-ISSN 2367-8607) започва да излиза през 1998 г. До януари 2020 г. са публикувани шест книжки (1998 г., 2001 г., 2006 г., 2015 г., 2017 г. и 2019 г.). 

Списание "Ethnologia Bulgarica" също е с отворен достъп в електронен вариант в Central and Eastern European Online Library - CEEOL.