Покана за участие в тематичен брой на тема: БЕДСТВИЯТА

От средата на XX в. културните антрополози първо в САЩ, а след това и в редица европейски и извъневропейски страни започват усилено да работят по въпросите как бедствията и последиците от тях влияят върху социалната структура, културата, поведението и ежедневието на засегнатите общности. Вниманието на изследователите е привлечено от различни типове кризисни ситуации (природни, екологични, технологични, епидемични и др.). Много от учените споделят мнението, че справянето с последствията е толкова по-успешно, колкото по-задълбочено са взети под внимание спецификите на националния контекст, политическите и икономическите условия, етнически, религиозни и културни характеристики на засегнатото население.

Планираният тематичен брой на сп. „Българска етнология“ има за цел да привлече оригинални интердисциплинарни научни изследвания, посветени на различни типове бедствия в исторически и съвременен аспект, проучени и анализирани в диахронен и синхронен план. Броят ще допринесе за разбирането на сложните социокултурни процеси, предизвикани от случилото се, коeто променя живота на засегнатите общности.

Съставители:                                                               Стамен Кънев, Мила Маева

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи):          30 юни 2020 г.

Срок за изпращане на пълни текстове:                    31 октомври 2020 г.

Адреси за кореспонденция: 

Стамен Кънев:                                                             stamen.kanev@iefem.bas.bg

Мила Маева:                                                              mila.maeva@iefem.bas.bg

„Българска етнология“:  balgarska_etnologia@abv.bg; bg_ethnology@abv.bg

 Очакваме Вашите статии и материали!

Покана за участие в тематичен брой на тема: ЕТНОЛОГИЯ НА СПОРТА

Темата за спорта вълнува както широката общественост, така и научната общност. Спортните проучвания представляват интерес за изследователи от различни социални дисциплини – социология, политология, история, културни и медийни изследвания, социолингвистика и др.; подходящи са за използване на интердисциплинарен подход. Eтнологичният и антропологичният анализ на комплексните явления, свързани със спорта, отдавна имат своето място в специализираната литература в чужбина и у нас.

С планирания тематичен брой каним автори да представят оригинални изследвания по широк кръг въпроси:

  • Спортът като специфичен инструмент за формиране и развитие на локални, етнически и национални идентичности;
  • Спорт, миграция, интеграция;
  • Спорт, пол и поколения;
  • Спорт, политика, власт;
  • Спортът през езика на феновете;
  • Спорт, всекидневие, социална промяна;
  • Спорт и трудова заетост.

Надяваме се да получим Вашите научни разработки в предложените и други тематични кръгове, за да обогатим спортните изследвания с нови проучвания с методите на етнологията и антропологията.

Съставител:                                                               Ива Кюркчиева

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи):         1 март 2020 г.

Срок за изпращане на пълни текстове:                 1 юли 2020 г.

Адреси за кореспонденция: 

Ива Кюркчиева:                                iva.kyurkchieva@iefem.bas.bg ; ivaphilipova@yahoo.com

„Българска етнология“:                    balgarska_etnologia@abv.bg ; bg_ethnology@abv.bg

Очакваме Вашите статии и материали!

Покана за участие в тематичен брой на тема: ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВЪЗСТАНОВКИ: ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ, ПРЕЖИВЯВАНЕ

Предлаганият тематичен брой с фокус върху историческите възстановки има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на процесите на конструиране на представи за миналото; на нагласите, оценките и преживяванията на социални актьори, мотивиращи „възстановяването” на минали събития и начин на живот и стремежа към „автентичност”; на възприемането и на политиките към такъв тип активности. Възстановките могат да бъдат разгледани като форма на социализация на и общуване с културното наследство; като част от индустриите на свободното време.

Очаква се изследванията да хвърлят светлина върху различни, понякога съперничещи си интерпретации и употреби на миналото, върху идентификации и идентичности, както и върху стремежи за трансформиране на социалната реалност, проектирани върху полето на историческото реконструиране. В по-общ смисъл тематичният брой цели да осветли историческите репрезентации и в частност възстановките в качеството им на лаборатория на културна памет, както и обвързаността й с проблеми на настоящето и планове за бъдещето.

„Българска етнология” кани автори да предложат статии по тези теми.

Съставители:                                                             Евгения Троева, Венета Янкова

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи):        30 януари 2020 г.

Срок за изпращане на пълни текстове:                  30 май 2020 г.

Адреси за кореспонденция:

Евгения Троева:                                                        troeva@abv.bg

Венета Янкова:                                                          veneta_yankova@abv.bg

„Българска етнология“:                                            balgarska_etnologia@abv.bg;  bg_ethnology@abv.bg

Очакваме Вашите статии!