Покана за участие в тематичен брой на тема: МИГРАЦИЯТА ОТ ГРАДА КЪМ СЕЛОТО

Миграционните движения са неразделна част от глобалните и местни процеси на социална и културна трансформация както в миналото, така и в съвременността. Те оказват влияние върху всяка сфера на човешкото всекидневие – семейни и социални структура, икономика, политика, комуникация и др. Изследователите се изправят пред значими научни проблеми и нови предизвикателства, породени от характерните етнокултурни, социоикономически, географско-екологични и управленски фактори. В полето на миграциите един от основните проблеми, които не губят своята актуалност, са вътрешните движения.

През 70-те год. на ХХ в. в САЩ се наблюдава нов феномен, свързан с ясно изразена миграция на населението от големите градски центрове към по-отдалечени градчета и села. Почти по същото време в Западна Европа се появява същата тенденция. Въпреки че тези движения затихват през 80-те год. на ХХ в., днес те все още се наблюдават, макар и в по-малка степен. За разлика от западните държави, при които процесът на връщане към селото е добре познат, в страните от Източна Европа (в т.ч. и България) той започва да се усеща чак сега. У нас през последното десетилетие при по-осезаемите изменения във възприятията за природата и земята, и при нарастващия стремеж към по-спокоен и екологичен начин на живот в хармония с околната среда, противостоящ на урбанизацията и градския шум и замърсяване, се забелязва нова промяна в нагласите за живота на село сред различни поколения градско население – в трудоспособна, предпенсионна и пенсионна възраст.

Планираният тематичен брой на сп. „Българска етнология“ има за цел да привлече изследователи, ангажирани именно с проблема на съвременната миграция град-село, мотивите и спецификите на предприетата промяна, процесите на адаптация и трансформация на преселилите се, социокултурните взаимодействия с местното селско население и други придошли в селата и връзките на всекидневно ниво с града.

Съставители:                                                             Десислава Пилева, Виолета Периклиева               

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи):        31 декември 2020 г.

Срок за изпращане на пълни текстове:                  1 юни 2021 г.

Адреси за кореспонденция: 

Десислава Пилева:                                                    desislava.pileva@iefem.bas.bg

Виолета Периклиев                                                   vioperi@yahoo.com; 

                                                                                   violeta.periklieva@iefem.bas.bg                                                                            „Българска етнология“:                                          balgarska_etnologia@abv.bg; bg_ethnology@abv.bg

Покана  за участие в тематичен брой на тема: БЪЛГАРИТЕ В УРАЛ И СИБИР

Последните десетилетия на драматични социални трансформации и политически промени в Източна Европа поставят на дневен ред пред изследователите редица въпроси, свързани с миграциите и конструирането на нови идентичности сред редица етнически, религиозни, културни и езикови групи, дисперсно разпръснати в различна етническа и социална среда. Наред с въпросите за преселването и интегрирането на дадена мигрирала група в чужда етнокултурна среда, във фокуса на изследователите все по-често присъства проблемът за конструирането на идентичността в историческата диаспора. Това засилва етнологичния интерес към изясняването и открояването на основните концептуални и поведенчески характеристики, които служат за формиране на общностната идентичност в диаспората – исторически формирана и новосформираща се, в условията на паневропейска мобилност. На диаспората се отрежда съществено място в бързо развиващите се процеси на трансформации на националните идентичности в страните от Източна Европа – както в страната–приемник, така и в метрополията.
В българската наука все още остават неизследвани редица български етнодисперсни групи на територията на страните от бившия СССР, както и в днешната Руска федерация. Предлаганият тематичен брой има за цел да представи проучванията на българските етнокултурни групи в Урало-Сибирския район на Руската Федерация – в Пермски, Алтайски и Омски региони. Исторически формирането на тази група се случва в резултат на масови миграции на няколко етапа в разнообразните обществено-политически и икономически условия на ХХ век. Миграцията обхваща дълъг исторически период – от преселенията в годините след Столипиновите реформи в Руската империя, през разкулачването и принудително извеждане от родните територии и депортация през 1930-1940 г. (т.нар. "дигане" сред българите от Бесарабия) по време на Сталинските репресии, до модерните трудови миграции през последните три десетилетия. Историята и културата на регионалните общности на българите в Русия все още не е намерила достатъчно отражение както в българската, така и в руската и чуждата историография, което потвърждава актуалността на предлагания тематичен брой. Представените проучвания ще има съществен принос не само за изучаването на етническата история на Урал и Сибир, но ще разшири базата за проучване на историята на българите в Русия и историята на българската историческа диаспора като цяло. В тематичния брой са поканени да участват изследователи както от България, така и от чужбина.

Съставители:                                                               Петко Христов, Мила Маева

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи):          30 ноември 2020 г.

Срок за изпращане на пълни текстове:                    1 май 2021 г.

Адреси за кореспонденция: 

Петко Христов:                                                             petko.hristov@iefem.bas.bg

Мила Маева:                                                              mila.maeva@iefem.bas.bg

„Българска етнология“:  balgarska_etnologia@abv.bg; bg_ethnology@abv.bg

 Очакваме Вашите статии и материали!

Покана за участие в тематичен брой на тема: БЕДСТВИЯТА

От средата на XX в. културните антрополози първо в САЩ, а след това и в редица европейски и извъневропейски страни започват усилено да работят по въпросите как бедствията и последиците от тях влияят върху социалната структура, културата, поведението и ежедневието на засегнатите общности. Вниманието на изследователите е привлечено от различни типове кризисни ситуации (природни, екологични, технологични, епидемични и др.). Много от учените споделят мнението, че справянето с последствията е толкова по-успешно, колкото по-задълбочено са взети под внимание спецификите на националния контекст, политическите и икономическите условия, етнически, религиозни и културни характеристики на засегнатото население.

Планираният тематичен брой на сп. „Българска етнология“ има за цел да привлече оригинални интердисциплинарни научни изследвания, посветени на различни типове бедствия в исторически и съвременен аспект, проучени и анализирани в диахронен и синхронен план. Броят ще допринесе за разбирането на сложните социокултурни процеси, предизвикани от случилото се, коeто променя живота на засегнатите общности.

Съставители:                                                               Стамен Кънев, Мила Маева

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи):          30 юни 2020 г.

Срок за изпращане на пълни текстове:                    31 октомври 2020 г.

Адреси за кореспонденция: 

Стамен Кънев:                                                             stamen.kanev@iefem.bas.bg

Мила Маева:                                                              mila.maeva@iefem.bas.bg

„Българска етнология“:  balgarska_etnologia@abv.bg; bg_ethnology@abv.bg

 Очакваме Вашите статии и материали!

Покана за участие в тематичен брой на тема: ЕТНОЛОГИЯ НА СПОРТА

Темата за спорта вълнува както широката общественост, така и научната общност. Спортните проучвания представляват интерес за изследователи от различни социални дисциплини – социология, политология, история, културни и медийни изследвания, социолингвистика и др.; подходящи са за използване на интердисциплинарен подход. Eтнологичният и антропологичният анализ на комплексните явления, свързани със спорта, отдавна имат своето място в специализираната литература в чужбина и у нас.

С планирания тематичен брой каним автори да представят оригинални изследвания по широк кръг въпроси:

  • Спортът като специфичен инструмент за формиране и развитие на локални, етнически и национални идентичности;
  • Спорт, миграция, интеграция;
  • Спорт, пол и поколения;
  • Спорт, политика, власт;
  • Спортът през езика на феновете;
  • Спорт, всекидневие, социална промяна;
  • Спорт и трудова заетост.

Надяваме се да получим Вашите научни разработки в предложените и други тематични кръгове, за да обогатим спортните изследвания с нови проучвания с методите на етнологията и антропологията.

Съставител:                                                               Ива Кюркчиева

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи):         1 март 2020 г.

Срок за изпращане на пълни текстове:                    1 юли 2020 г.

Адреси за кореспонденция: 

Ива Кюркчиева:                                iva.kyurkchieva@iefem.bas.bg ; ivaphilipova@yahoo.com

„Българска етнология“:                    balgarska_etnologia@abv.bg ; bg_ethnology@abv.bg

Очакваме Вашите статии и материали!

Покана за участие в тематичен брой на тема: ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВЪЗСТАНОВКИ: ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ, ПРЕЖИВЯВАНЕ

Предлаганият тематичен брой с фокус върху историческите възстановки има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на процесите на конструиране на представи за миналото; на нагласите, оценките и преживяванията на социални актьори, мотивиращи „възстановяването” на минали събития и начин на живот и стремежа към „автентичност”; на възприемането и на политиките към такъв тип активности. Възстановките могат да бъдат разгледани като форма на социализация на и общуване с културното наследство; като част от индустриите на свободното време.

Очаква се изследванията да хвърлят светлина върху различни, понякога съперничещи си интерпретации и употреби на миналото, върху идентификации и идентичности, както и върху стремежи за трансформиране на социалната реалност, проектирани върху полето на историческото реконструиране. В по-общ смисъл тематичният брой цели да осветли историческите репрезентации и в частност възстановките в качеството им на лаборатория на културна памет, както и обвързаността й с проблеми на настоящето и планове за бъдещето.

„Българска етнология” кани автори да предложат статии по тези теми.

Съставители:                                                             Евгения Троева, Венета Янкова

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи):        30 януари 2020 г.

Срок за изпращане на пълни текстове:                  30 май 2020 г.

Адреси за кореспонденция:

Евгения Троева:                                                        troeva@abv.bg

Венета Янкова:                                                          veneta_yankova@abv.bg

„Българска етнология“:                                            balgarska_etnologia@abv.bg;  bg_ethnology@abv.bg

Очакваме Вашите статии!