image

ПУБЛИКАЦИОННА ЕТИКА НА СПИСАНИЕТО

Публикуването на статия в рецензирано издание, като непосредствен израз на качеството на работа на авторите и подкрепящите ги институции, е един от фундаментите в изграждането на цялостна и авторитетна мрежа на знанието. 

Редакционната колегия на списание „Българска етнология“ се стреми да следва най-добрите практики по отношение на публикационната етика. Една от основните задачи на екипа е да предотвратява евентуални нарушения и злоупотреби в тази област. 
Редакционната колегия на списанието се ръководи от разбирането, че публикуването на статии в списанието е процес, в който участват три независими и равнопоставени страни – автор, рецензенти и редакционна колегия. Процесът започва с изготвянето на авторския текст и предоставянето му на редакционната колегия за публикуване в „Български етнология“, минава през рецензирането на труда от двама анонимни и външни на нея учени и завършва с решение на редакционната колегия за публикуване или отхвърляне на текста. Успешното протичане и приключване на този процес зависи в най-голяма степен от коректните и етични отношения между участниците в него, свързани с поемането и изпълнението на определени задължения. В настоящия документ те са формулирани въз основа на препоръките на издателството за академична литература Elsevier и на указанията за най-добра издателска практика, изработени от Committee on Publication Ethics (COPE).  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Стандарти на изложението

Авторските текстове трябва точно да представят извършената изследователска работа по темата; да са посочени и дискутирани обективно нейните актуалност и научна значимост. Изходните данни, стоящи в основата на публикациите, трябва да са изложени коректно. Статиите трябва да съдържат достатъчно детайли и литература, даващи възможност за коментар и репликиране на труда. Неетично и неприемливо е в статиите да се излагат и поддържат твърдения, които не почиват на научни аргументи и доказателства. 


Обективност и точност трябва да притежават също научните съобщения, прегледите и рецензиите. Редакционните статии трябва да са ясно обозначени. 

Оригиналност и плагиатство

Ръкописите трябва да представляват оригинални авторски произведения. Използването на чужди трудове или части от тях без точно и коректно цитиране на източника е недопустимо. 

Признание към използваните източници

Етично и коректно е авторите да изразяват признателност към всички чужди източници на данни, използвани в изследването, както и да посочват публикации от други автори, които са имали съществено влияние върху тяхната изследователска работа. Информация, добита по частен път (разговори, кореспонденции и др.), е коректно да се използва след изричното съгласие на източника. 

Многократно и едновременно предлагане на текста за печат

Недопустимо е предоставянето на един и същи ръкопис едновременно в две или повече издания. Желателно е авторите да не мултиплицират съдържанието и резултатите на конкретно изследване в множество текстове, предоставени на различни издания. В случай на повторно публикуване на един и същи текст в друго издание е необходимо съгласието на автора и на издателя, публикувал текста за първи път. 

Авторство на публикацията

При колективни трудове авторството на публикацията следва да представя всички автори, които имат основен принос в изработването на изложената концепция, в направените интерпретации, в цялостното оформление и изготвяне на текста. Съавторите трябва да удостоверят, че са запознати и съгласни с предоставената версия на ръкописа. 

Достъп до данните и тяхното съхраняване

За целите на възможна редакторска проверка авторите са длъжни да имат готовност за предоставяне на достъп до данните, въз основа на които е изготвен текстът, както и да ги съхраняват в разумен срок след излизането на публикацията. 

Избягване на рискове

Авторите са длъжни да имат предварителното съгласие на източниците на информация за формата на тяхното оповестяване (пълна анонимност, частично или пълно разкриване на персонални данни: имена, местоживеене, професия, образование и др.) с цел публикуването им да не застрашава техния живот, здраве, социални и професионални позиции и т.н. 

Конфликт на интереси и прозрачност на финансовата подкрепа

Авторите са длъжни да посочат в ръкописа всеки финансов или друг конфликт на интереси, който би могъл да се тълкува като влияние върху изводите и интерпретациите в текста. Открито трябва да бъдат обявени източниците на финансиране, с чиято подкрепа е подготвен текстът, ако съществуват такива. 

Съществени грешки в публикациите

В случай, че авторите установят съществени грешки или неточности в предоставения ръкопис, трябва да информират редакционната колегия за тях и съвместно да извършат необходимите корекции. Ако подобни грешки се установят от трети страни, задължение на авторите е да оттеглят ръкописа или да извършат необходимите поправки, като уверят редакционната колегия в коректността на текста. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ

Съдействие за реализиране на издателската политика

Съставителите имат важна роля в реализирането на политиката на сп. „Българска етнология“, която е насочена предимно към издаване на тематични броеве. От учените, желаещи да съставят тематичен брой на списанието, се очаква да предлагат теми, които са посветени на значими и актуални въпроси от областта на етнологията, антропологията, фолклористиката, историята и музеологията. От съставителите се очаква да включват в тематичния брой авторски ръкописи, които изчерпателно и от различни страни осветляват неговата проблематика и по този начин допринасят за изграждането и поддържането на сп. „Българска етнология“ като авторитетно академично периодично издание. 

Оригиналност и плагиатство

Съставителите са длъжни да предлагат за включване в тематичния брой на сп. „Българска етнология“ оригинални авторски произведения, като не допускат плагиатство, подобие или припокриване на ръкописите с други публикации, които те познават. 

Многократно и едновременно предлагане на текста за печат, излишно количество публикации

Съставителите са длъжни да се уверят, че предоставеният им ръкопис не се предлага едновременно и на други издания, както и в това, че ръкописът не е следствие от мултиплициране на съдържанието и резултатите на конкретно изследване в множество текстове, предоставени на различни издания. В случай на повторно публикуване на един и същ текст е необходимо съгласието на автора и на издателя, публикувал текста за първи път. 

Поверителност

Ръкописите, предоставени от авторите на съставителите, трябва да се разглеждат като поверителни документи и като документи с авторски права. 

Конфликт на интереси и откритост на процедурата

Съставителите не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и тези, съдържащи се в предоставените ръкописи, без изричното съгласие на авторите. Съставителите са длъжни да пазят конфиденциалност по отношение на поверителна информация или идеи в ръкописите и да не ги използват за лични цели. 

Навременност

Съставители, които не са в състояние да се справят с окомплектоването на тематичния брой на сп. „Българска етнология“ в уречения срок, са длъжни да информират своевременно редакционната колегия. 

Коректност

Задължение на съставителите е да предават ръкописите в завършен вид според правилата на сп. „Българска етнология“ за оформление на статиите. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Съдействие при вземане на решения за публикуване

Рецензирането на статиите помага на редакционния екип на сп. „Българска етнология” при вземането на решения за тяхното публикуване, както и на авторите за усъвършенстване на техните ръкописи. В този смисъл рецензирането е съществен компонент на научната комуникация и гарантира научния характер на публикуваните текстове. 

Навременност

Всеки избран рецензент, който не се чувства достатъчно квалифициран, за да прецени научната стойност на предоставения му ръкопис, или не е в състояние да се справи навреме с възложената рецензия, е длъжен своевременно да информира редакционната колегия и да се откаже от рецензирането. 

Поверителност

Ръкописите, получени за рецензиране, трябва да се разглеждат като поверителни документи и като документи с авторски права. 

Обективност

Рецензиите трябва да съдържат аргументирани и обективни оценки на ръкописите. Проявите на субективно отношение към съдържанието на текста са недопустими. 

Коректност към източниците

От рецензентите се очаква да установят дали авторите коректно се позовават на използваните източници. Те са длъжни да уведомят редакционния екип за всеки случай на пропуснато цитиране, както и за подобие или припокриване на ръкописа с други публикации, които те познават. 

Конфликт на интереси и откритост на процедурата

Рецензентите не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, съдържащи се в предоставените им ръкописи. Те са длъжни да пазят конфиденциалност по отношение на поверителна информация или идеи, придобити в процеса на рецензиране, и да не ги използват за лични цели. Рецензентите не трябва да оценяват ръкописи при условие, че са в конфликт на интереси, произтичащ от конкурентност, сътрудничество и други отношения с всеки от авторите или институциите, свързани с ръкописа. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

Решения за публикуване

Редакционната колегия на сп. „Българска етнология” носи изключителното право и отговорност при вземането на решения за публикуването или отхвърлянето на предоставените ръкописи. Редакционната колегия е длъжна да се ръководи от съзнанието, че публикуването е узаконяване на съответните трудове и важен акт за учените и читателите. Решенията за публикуване или отхвърляне се основават на оценките на рецензентите; на съобразяването с издателската политика на списанието; на спазването на правните изисквания по отношение на авторското право и плагиатството. 

Равнопоставеност

Редакционната колегия оценява постъпилите ръкописи единствено според тяхното интелектуално съдържание и без оглед на раса, пол, сексуална ориентация, вероизповедание, етничен произход, гражданство и политически възгледи на техните автори. 

Поверителност

Членовете на редакционната колегия са длъжни да не разкриват информация по отношение на предоставените ръкописи, като спазват условията на приетата процедура за рецензиране. 

Конфликт на интереси и откритост на процедурата

Членовете на редакционната колегия не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, съдържащи се в предоставените ръкописи, без изричното съгласие на авторите. Те са длъжни да пазят конфиденциалност по отношение на поверителна информация, изложена в ръкописите, и да не я използват за лични цели. Членовете на редакционната колегия не трябва да участват в обсъждането на ръкописи, ако се намират в конфликт на интереси, произтичащи от конкурентност, сътрудничество и друг вид отношения с авторите или институциите, свързани с ръкописа. 

Реакция на проблеми и съдействие за тяхното решаване

Редакционната колегия на сп. „Българска етнология“ е длъжна да предприеме ответни мерки при възникнали оплаквания, претенции, несъгласия по отношение на предоставен ръкопис или публикация. Мерките включват свързване с авторите на ръкописа или публикуваната статия и отговор на съответното оплакване. При необходимост може да се осъществи консултиране с компетентни институции и изследователски екипи. Редакционната колегия взема отношение, като отхвърля или се съгласява с полученото оплакване, публикува бележка за корекция на съответния текст и други. Всеки установен акт на неетично поведение по отношение на публикационната дейност трябва да се разглежда с дължимото внимание и сериозност, дори и да бъде открит дълго време след излизането на публикацията. 

Авторски права и лицензи

Носител на авторските права е Българска етнология, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките

Авторите предоставят правата си върху ръкописите на носителя на авторските права и се съгласяват да отстъпят изключителните права за публикуването и разпространението им, като всички таблици, илюстрации, графики, снимки или други материали, предадени за публикуване, са част от ръкописа („статията“).

 Свободен достъп се предоставя до съдържанието на отделните броеве, до резюметата и ключовите думи на статиите.

Авторски права за научни цели

- Авторите предоставят авторските си права на Българска етнология. Авторите получават правото да използват препечаткаодобрен ръкопис или публикувана в списанието статия за лична или за вътрешно институтска употреба.

- В случаите на одобрен ръкопис и публикувана в списанието статия правата на автора изключват комерсиална употреба, различна от последваща компилация от творби на автора, разширяване на статията до обема на книга или повторно използване от страна на автора на части или извадки от статията в други трудове (с пълно позоваване на оригиналната публикация на статията).

- Авторите запазват права върху интелектуалната собственост на изследователските данни.

- Коректна атрибуция и признание на публикуваната статия.