Научни изисквания за публикуване в списанието

 

 Списание „Българска етнология“ публикува статии на български език.

Статията трябва да отговаря на проблематиката и на профила на списанието, който може да бъде проверен в предишните броеве, и да бъде в областта на етнологията, антропологията, фолклористиката, музеологията и историята

Текстът трябва да е оригинален и да не е публикуван вече на български или друг език.


Рецензиране


Всяка статия, постъпила в списанието, подлежи на рецензиране от двама независими и външни на редакционната колегия учени, които са утвърдени професионалисти в съответната научна област. Рецензирането се основава на принципа за двустранна анонимност (double blind) като рецензентите и авторът на статията остават анонимни един спрямо друг.

Последно решение за публикуване на дадена статия се взима от редакционния екип след съобразяване с оценките и препоръките на рецензентите като водещи принципи са оригиналният научен принос, убедително защитена теза, стил и език. 

Ръкописи не се връщат. 

Отговорности

Екипът на списание „Българска етнология“ се стреми да предоставя богата и професионално поднесена информация за актуални научни изследвания, осъществени на високо научно равнище. В същото време ние споделяме разбирането, че съдържанието на публикуваните материали е изключително право и отговорност на техните автори. Това не изключва редакционна намеса, когато е необходимо и в полза на читателите на „Българска етнология“. Не се допуска изразяването на възгледи и становища, които противоречат на законите на Република България и на публикационната етика на списанието

Рефериране и индексиране

Списание „Българска етнология“ се реферира в ERIH PLUS в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране под № 578.

Списанието се индексира в EBSCO.

В електронен вариант списанието е със свободен достъп в Central and Eastern European Online Library - CEEOL.