В нашия архив можете да намери кратки резюмета на статиите:

2017

 Брой 3 за 2017 г.  Преходи и диалози / Съставител – Анелия Касабова

Съдържание:

Анелия Касабова – От съставителя. Преходи и диалози.

Васил Балтаджиев – Субкултура на геймърите.

Стамен Кънев – Oбществената баня като фактор за формиране на локална идентичност. XX – началото на XXI век (По примера на столичния квартал „Горна баня“).

Илиана Страхилова – Абитуриентският бал в Пернишко – символи, джендър (полови) специфики и стереотипи.

Десислава Пилева – Личното име и езика като културни маркери за (само)идентификация на поколението от смесени семейства.

Христинка Башева – Приемната грижа в медийното пространство.

МАТЕРИАЛИ

Петър Минков – Украсена глинена подница с надпис „1866“ от района на с. Великан, Димитровградско.

Костадин Костадинов – Русините – един скрит народ в Централна Европа. Преследвана идентичност, отричано съществуване и несъстояла се държавност.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Петя Банкова – Дагнослав Демски, Лиизи Лайнесте, Камила Бараниецка-Олшевска. Войната е от значение. Конструиране на образите на Другия (30–50-те години на ХХ век). Будапеща, 2015.

Рачко Попов – Анатол Анчев. Архетипът на ковача. София, 2016.

Анелия Касабова – Мила Маева. Българските емигранти в Англия – минало и съвременност. София, 2017.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Ивайло Марков – Научна конференция „Агрокултурни ориентации и практики: 
локални трансформации в условията на европеизация и глобализация“

Елка Минчева – Магическият духовен свят и киното. Шести международен фес-
тивал на етнографския филм. София, 2017.

Брой 2 за 2017 г.  Пътят 2 / Съставител – Екатерина Анастасова / Отговорен редактор  Мила Маева

Съдържание:

Екатерина Анастасова – От съставителя. Пътят – посока, цел и мечта

ВЯРАТА – ГЕОПОЛИТИКА, ТРАДИЦИИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗБОРИ

Малинка Стаматова – Пътят на чудотворния кръст на св. Йоан Владимир към планината Румия и гр. Бар (Черна гора).

Светослава Тончева – По пътищата към Буда – разпространение и особености на будизма в България.

МАЛЦИНСТВАТА – „ГОЛЕМИТЕ ПОЛИТИКИ“, ИЗБОРЪТ И НАСИЛИЕТО

Елена Марушиакова и Веселин Попов – Пътища за никъде: Европейски политики за социално включване на ромите.

Пламена Стоянова – Циганите и изселванията на „българските турци“ (1948–1989).

Йелис Еролова – Между писмената и устната история: преселването на турците от България към Турция през 1950–1951 г.

НАЦИОНАЛИЗЪМ – МЕЖДУ ГЕНЕТИКАТА И РОМАНТИКАТА

Екатерина Анастасова – Идентичност и миграция 2. Американският случай.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Даниела Колева – Яна Янчева. Колективизацията в българското село (1948–1970). Колективна памет и всекидневна култура. София, 2015.

Станой Станоев – Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Еdited by Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva, Dagnoslav Demski. Sofia, 2015.

Еля Цанева – Теменуга Върбанова. Българската етнография в периода 1878–1944 г. Представители, постижения, проблеми. Велико Търново, 2017.

НАУЧЕН ЖИВОТ
Лина Гергова – Международна научна конференция „Cultural Heritage in Migration“, 15–16 юни 2017 г., ИЕФЕМ – БАН.

Брой 1 за 2017 г.  Пътят 1 / Съставител – Екатерина Анастасова / Отговорен редактор  Мила Маева

Съдържание:

Екатерина Анастасова – От съставителя. За пътя – етнологията между държавата, обществото и човека.
Рачко Попов – Пътят – предпочитано място за магически действия.
Николай Сивков – Млечният път в космическото и обредното пространство.
София Захова – Пътят на ромската литература в Източна Европа.
Димитринка Демирова – По трудния път: Цигански организации в Шумен (1944–1990).
Екатерина Анастасова – Идентичност и миграция. 1. Естонският случай.
Мила Маева – Пътят на север и намирането на дом.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгения Троева – Ивайло Марков. Миграции и социо-културна динамика. Албанците от Р. Македония. София, 2015.
Еля Цанева – Етнографски проблеми на народната култура. Т. 11. София, 2016
Рачко Попов – Магда Люнчева-Милчева. По пътя на Слънцето и Месеца. Традиционни календарни празници на християните и мюсюлманите в Хасковския край. Стара Загора, 2016.
Ян Ботик – Борживой Кньоурек, Ленка Будилова. Домът във Войводово. Историко-строителен развой, културни и социални параметри. Бърно, 2015.

2016

 Брой 4 за 2016 г.   Българите в Бесарабия и Таврия / Съставител – Петко Христов / Отговорен редактор  Мила Маева

Съдържание:

Петко Христов – Българските общности в Украйна в началото на новото хилядолетие – променящите се погледи. 
Светлана Коч – Идентификационни стратегии на българите в Украйна.
Женя Пимпирева – Семейството в житейските разкази на бесарабските българи.
Галин Георгиев, Елена Водинчар – Зборовете на межата. Междуселищни патронни празници у българските преселници в Бесарабия – наблюдения и хипотези.
Александр Пригарин – „Балканските акценти“ на одеския „Привоз“: към въпроса за етническите компоненти в градската кухн.я
Благовеста Иванова – Художници и фотографи от ХІХ в. в търсене и представяне на българската национална идентичност в Русия.

МАТЕРИАЛИ

Мария Пачева, Сергей Пачев – Миграцията като средство за оцеляване на таврическите българи по време на глада 1946–1947 г. 
Мила Сантова – Българи в Словения. Първоначални наблюдения върху българската диаспора в Словения.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

Александър Ковалов – Календарната обредност на бесарабските българи в източници и научна литература.

IN MEMORIAM

Валентина Шарланова – Цветан Тодоров (1939–2017) – апостолът на хуманизма, мечтателят за свобода.

МУЗЕИ

Петко Христов – Дни на културното наследство в ИЕФЕМ – 2016 г. 
Елена Водинчар – „Етнографски етюди. На Димитър Маринов – посвещаваме!“
Анита Комитска – Изложба „Д­-р Евдокия Петева-­Филова – завръщане в Двореца“.
Иглика Мишкова – Изложба „Вотиви“ в ИЕФЕМ-­БАН

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Божидар Алексиев – Бернар Лори или за изкуството да се създават извори
Елена Водинчар – Буджак: историко­этнографические очерки народов югозападных районов Одесщины. Одеса, 2014.
Валентина Васева – А. Лулева, Ив. Петрова (Съст.). Изследвания на културната памет, културното наследство и идентичности. София, 2015. 
Албена Георгиева – Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов. Земята гледа небето. Хора и православни храмове в Средните Родопи. София, 2015.
Валентина Шарланова, Петя Банкова – Brunnbauer, Ulf. Globalizing Southeastern Europe. Emigrants, America, and the State since the Late Nineteenth Century. New York, 2016.

 Брой 3 за 2016 г. -  Дар, даряване, дарителство / Съставител - Еля Цанева / Отговорен редактор - Илия Илиев

Съдържание:

Еля Цанева – Предговор 
Галин Георгиев – Парадигмата за дара: поглед към научните концепции, направления и школи в етнологията и културната антропология 
Петя Банкова – Ценността на дара или стойността на подаръка 
Су Фасианг, Уанг Юеуей (Китай) – Жертвоприношение, дар и молитва – ритуалът на поднасяне на дарове към планинското божество сред едно тибетско племе в региона Амдо 
Максим Михалев (Русия) – За „градския шаманизъм“ и новото предназначение на шаманските дарове в потребителското общество 
Таня Бонева – Дарове и гостоприемство 
Милена Маринова – Даряването в сватбите в България от средата на ХХ до началото на ХХІ век 
Нгуен Тхи Фонг Трам (Виетнам) – Палмовите орехи арека като обект на даро- и жертвоподнасяне 
Анни Кирилова – Даренията в Научния архив на ИЕФЕМ
Валентина Шарланова – Две нови православни църкви в София. Живо ли е дарителството днес? 
Елена Бугарчева – Работата на архивиста по обработката на ценно архивно дарение (Фонд 2072 „Христо Вакарелски“ в Централния държавен архив) .
Таня Марева – Дарове от поколенията (Съвременни аспекти на обществено дарителство в селищата Момчиловци и Левочево, Смолянско)

МУЗЕИ
Петър Кърджилов – Изложбата „Престилки и природа“ – култура и природа за зелена икономика 
Христина Грозданова – „Подаръкът“: изложба на Регионалния исторически музей – София

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
Валентина Шарланова – Илия Троянов, Ранджит Хоскоте. Стичането. Пътят към всички култури. Сиела, 2011
Галин Георгиев – Между минало и настояще. Култура на южнокарнобатските села в началото на ХХІ в. Съст. Г. Георгиев. Бургас: 2015
Венцислав Божинов – Лиляна Ковачева. „СЪКРОВЕН СВЯТ. Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България“. София: Просвета, 2015
Евгения Троева – Elya Tzaneva. Ethnosymbolism and the Dynamics of Identity. Cambridge Scholars Publishing. 2015

 Брой 3 за 2016 г. - Дар, даряване, дарителство / Съставител - Еля Цанева / Отговорен редактор - Илия Илиев

2015

Брой 4 за 2015 г. - Отвъд границите. 100 годиин българско игрално и анимационно кино / Съставител - Анелия Касабова

Съдържание:

 Брой 3 за 2015 г. - Нации и национализми / Съставител: Еля Цанева

 Брой 2 за 2015 г. - Пътища - пътувания - пътешественици / Съставител: Анелия Касабова

Брой 1 за 2015 - Свети места и идентичност / Съставител: Албена Георгиева

2014

 Брой 4 за 2014 е посветен на 40-годишнината на списание "Българска етнология". Съставители: Еля Цанева и Николай Ненов.  

Брой 3 за 2014 г. е посветен на войната - Образите на войната. Войната в образи. Съставител: Анелия Касабова

Брой 2 за 2014 г. - "Балканите – (Само-)Представяне в образи". Съставител: Анелия Касабова

Брой 1 за 2014 г. - Eтнология на футбола / Съставител: Ива Кюркчиева, отговорен редактор - Мила Маева

Съдържание

Ива Кюркчиева – Предислови

Вихра Барова – Генезис на субкултурната идентичност при футболните фенове .

Кремена Йорданова – „Не подценявайте момичетата... Някои от тях са по-
истински ултраси от вас“ 

Горан Шантек – Статусът на феновете във футболните мачове между Хърватия и Сърбия през 2013 г.

Жана Попова – Футболните запалянковци като медийна публика 

Пламен Пиндраков – Хосеп Суньол и ФК „Барселона“ като инструмент на каталунската идентичност, представени в българския периодичен печат

Ива Кюркчиева – Непрофесионалният футбол – идентичност и памет

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
Ивайло Марков – Етнографски проблеми на народната култура. Т. 9, София, 2012.
Елена Водинчар – Елизавета Квилинкова. Заговоры, магия и обереги в народной медицине гагаузов. Кишинев, 2012.
Евгения Троева – Вихра Баева. Разкази за чудеса. Локална традиция и личен опит. София, 2013

НАУЧЕН ЖИВОТ
Магдалена Славкова – Международна конференция „Polyphony vs. Cacophony: Etnic and Confessional Diversity of the Population in Odessa Region in the Context of Regional Democracy“, 12-14 септември 2013, Одеса, Украйна. Научно списание „Постфактум: iсторико-антропологiчнi студii/Postfactum: Historical and Anthropological Studies“, (№1-4, 2013).
Иванка Петрова, Петър Петров – Научна конференция „Изследване на културното наследство – състояние, резултати, перспективи“ 
Мариянка Борисова – Научна конференция „Водачите на маскарада“, 24 януари 2014, Перник

2013

 Брой 4 за 2013 г. - Родство и институции. Съставител: Николай Вуков

 Брой 3 за 2013 г. - Родство и семейство. Съставител: Николай Вуков, отговорен редактор - Анелия Касабова

Брой 2 за 2013 г.  - Миграции. Съставител: Петко Христов

 Брой 1 за 2013 г

2012

 Брой 3-4 за 2012 г. / Съставител - Ана Лулева

 Брой 1-2 за 2012 г. / Съставител - Евгения Троева