17-08-2018

Брой 4 за 2017 г. е посветен на народопис, архив и етнология. Съставител е Анни Кирилова. Броят е достъпен в книжарниците и онлайн в библиотеката на CEEOL.

Съдържание

Анни Кирилова – От съставителя. Етнографският архив – между терен и интерпретация.

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева – Eтнографски източници в Научния архив на БАН – култура на паметта.

Наталия Рашкова – Ръкописни архивни сбирки с нотирани фолклорни песни – културни факти и контексти от музикалното минало.

Елка Минчева – Албум 3618 – семейна история на половин столетие.

МАТЕРИАЛИ

Ани Кисьова – Един живот между две религии.

ДИСКУСИОННО

Стeфка Петкова – Архив в музея. Интервю.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Майя Грекова, Ива Кюркчиева, Мая Косева – Отношенията между държава и религиозни институции: българският случай.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Анна Генчева – В търсене на „Семейство Стоянови. Изложба с намерена фотография“ от колекцията на Imaginary Archive.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Йелис Еролова – Magdalena Lubanska. Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopеs. Studies on Religious (Anti)Syncretism. Warsaw-Berlin, 2015.

Валентина Шарланова – Иван Кръстев. След Европа. За слабостта и силата на Европейския съюз. София, 2017.

Жоржета Назърска – Кацунов, В., Дж. Иванова, Цв. Величкова (Съст.). Жените в историята на академичната наука в България: Хабилитираните жени в БАН. София, 2018.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Милена Маринова – Национална конференция с международно участие „Банатските българи – преди и сега“.

Миглена Иванова, Маргарет Димитрова – Съвместен проект на СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН за изследване на облеклото в следосвобожденска България.

09-08-2018

Покана за участие в тематичен брой на сп. Българска етнология на тема

Младежки (пост)субкултури през ХХI век

В различни исторически периоди чрез субкултурната концепция младите хора и техните културни практики са били определяни по различен начин и са им били приписвани етикети като: суб-нормални, дисфункционални, престъпни, бунтарски или консуматорски. Тяхното изучаване преминава през градските микро-изследвания на ранната Чикагска школа, чиито автори се интересуват от културния и социален контекст на младежкото отклоняващо се поведение, за да се стигне в днешно време до съвременните пост-субкултурни теории, при които индивидуалният консуматорски избор става решаващ за конструирането на  идентичност. „Младежкият въпрос“ и понятието субкултура винаги са били част от изследователското поле на социологията и криминологията, но в същото време са обект на анализ в полето на културологията, антропологията, психологията и психоанализата. Съвременните младежки изследвания разглеждат субкултурите в термините на идентичност, ангажираност, автономия (Hodkinson 2012: 557-572), комуникация и култура (Williams 2011) и все по-често си служат с качествените методи на етнографията.

Замисълът на този тематичен брой на списание Българска етнология е да  обедини автори от различни научни дисциплини, които са изкушени от темата за младежката групова и индивидуална идентичност и нейните социални, етнически и джендър аспекти. Броят ще предостави форум за дискусия и анализ на културните практики и форми на комуникация на младите хора в съвременна градска среда. Спектърът от теми е твърде широк и остава отворен: от консуматорите на поп-културата, през уличното изкуство на графити райтъри и музиканти до социалния активизъм на различни младежки движения; от субкултурата до ъндърграунд сцената и нео-племената; от затвореното пространство на тийнейджърската стая, през училищния двор до фестивалите на открито и клубовете с ограничен достъп.

Съставител: Вихра Барова

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи)           31 декември 2018 г.

Срок за изпращане на пълни текстове                    31 март 2019 г.

Адрес за кореспонденция: balgarska_etnologia@abv.bg, vihra.barova@iefem.bas.bg

29-05-2018

Покана за участие в тематичен брой на сп. "Българска етнология" на тема

"Местно производство, облекло и езиково богатство"

През последните години се задълбочи тенденцията облеклото да се изследва в тясна връзка със съответния исторически период и/или културен контекст. Особено важно в това отношение е проучването и интерпретирането на онези архивни документи, в които са съхранени сведения за направата и носенето на облекло, както и за обсъждането му от представителите на различните слоеве на обществото. В тематичен брой на сп. Българска етнология подготвян за 2019 г. с работно заглавие „Местно производство, облекло и езиково богатство“ ще бъдат представени и интерпретирани извори, съдържащи данни за:

• изработката на облекло;
• особеностите на лексиката, използвана за назоваването на отделните дрехи и техните елементи;
• различията, за които се съди по облеклото и цялостния дискурс, свързан с обговарянето на тези различия.

Изходна точка при подготовката на броя ще бъдат група от статии, които се основават на анализ на свод от слабо познати архивни документи от 1888 и 1889 г., съхранявани в Научния архив на БАН и отнасящи се до населението на територията на страната и неговото облекло от края на ХІХ в. Данните от ръкописните документи и илюстративните фотографии към тях представят в синхронен времеви срез селищата и облеклата на православните българи, на българите католици и на някои други етнически и религиозни групи на територията на страната в този период.

Основната идея е чрез анализ на архивни документи и други извори да се очертаят както трайността, така и променливостта на различни по тип идентичности, а също и да бъдат реконструирани връзки между културни и езикови стереотипи и практики. 
Във връзка с това каним всички колеги, които имат интереси към темата за начина, по който се говори и пише за облеклото от края на края на ХІХ век до днес, да предложат текстове за подготвяния брой.

Съставител на броя: Миглена Иванова

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи): 15 август 2018 г.
Срок за изпращане на готови текстове: 15 ноември 2018 г.

Адреси за кореспонденция: balgarska_etnologia@abv.bg; miglenadi@gmail.com; miglena.ivanova@iefem.bas.bg

Очакваме вашите статии и материали! 

01-04-2018

Брой 3 за 2017 г. е посветен на актуални проблеми на съвременната етнология. За повечето автори участието им тук е вид „преход“ – от магистратура към докторантура или изграждане на собствена научна позиция по време на докторантурата.

Анелия Касабова – От съставителя. Преходи и диалози. Васил Балтаджиев – Субкултура на геймърите.
Стамен Кънев – Oбществената баня като фактор за формиране на локална идентичност. XX – началото на XXI век (По примера на столичния квартал „Горна баня“).
Илиана Страхилова – Абитуриентският бал в Пернишко – символи, джендър (полови) специфики и стереотипи. 
Десислава Пилева – Личното име и езика като културни маркери за (само)идентификация на поколението от смесени семейства. 
Христинка Башева – Приемната грижа в медийното пространство.

МАТЕРИАЛИ
Петър Минков – Украсена глинена подница с надпис „1866“ от района на с. Великан, Димитровградско. 
Костадин Костадинов – Русините – един скрит народ в Централна Европа. Преследвана идентичност, отричано съществуване и несъстояла се държавност.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
Петя Банкова – Дагнослав Демски, Лиизи Лайнесте, Камила Бараниецка-Олшевска. Войната е от значение. онструиране на образите на Другия (30–50-те години на ХХ век). удапеща, 2015. 
Рачко Попов – Анатол Анчев. Архетипът на ковача. София, 2016. 
Анелия Касабова – Мила Маева. Българските емигранти в Англия – минало и съвременност. София, 2017.

НАУЧЕН ЖИВОТ
Ивайло Марков – Научна конференция „Агрокултурни ориентации и практики: локални трансформации в условията на европеизация и глобализация“. 
Елка Минчева – Магическият духовен свят и киното. Шести международен фестивал на етнографския филм. София, 2017.

Покана за публикация

Новият брой на списание "Българска етнология" ще бъде посветен на

ЕТНО – ФОТО – ГРАФИЯ

В съзнанието на голяма част от хората фотографията е „реалистичен“ наратив; за част от изследователите етнолози и антрополози визуалните етнографии, често създавани на терен и съхранявани и използвани в процеса на анализ впоследствие, също представляват „реалистични наративи“. До известна степен фотографията наистина може да бъде смятана за инструмент за съхраняване и изследване на културата. Но не трябва да подминаваме и наличието на постмодерна критика към документалната фотография, според която смисълът на фотографията/снимката е конструиран както от създателя ѝ, така и от този, който я гледа. От тази гледна точка напълно възможно и дори необходимо е да се обръща внимание и на процеса на създаване на снимки, на употребите на фотографията, а не само на самите образи, създаващи визуални наративи. Именно изхождайки от идеята, че връзката между фотографското изображение (снимка, филм, видео) и хуманитарните и социални науки никак не е проста и се нуждае от дискусия, сп. „Българска етнология“ кани автори, които проявяват интерес към употребите на фотографията в етнологията и обратно – на етнологията във фотографията, да предложат свои текстове за публикуване в подготвяния тематичен брой. Добре известно е разбирането за снимките (и въобще визуалните образи) като способни да заместят множество думи. Бихме искали да поставим във фокуса на вниманието както силата на образите да създават наративи, така и етиката на работа с тях.

Съставители на книжката са Добринка Парушева и Елка Минчева.

Важни срокове:

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи): 30 април 2018 г.

Срок за изпращане на готови текстове: 30 септември 2018 г.

Адрес за кореспонденция: balgarska_etnologia@abv.bg; bg_ethnology@abv.bg; elka.mincheva@abv.bg; dobrinka.parusheva@gmail.com 

Очакваме вашите статии и материали!

Редколегията

10-12-2017 

Скъпи приятели, очаквайте публикуването на новия брой 5 на Ethnologia Bulgarica.

16-10-2017

Покана за участие в тематичен брой на сп. Българска етнология на тема

 

Новата празничност

редактори на броя Даниела Колева и Евгения Троева

 

През последните 10-15 години в България настъпиха значителни промени не само в празничния календар, но и в начините и мащабите на празнуване. Неимоверно нарасна броят на публичните празнични събития на национално и местно ниво. На много места се възстановиха традиционни градски и селски празници, често с ново съдържание. Възникнаха нови типове празници, свързани с бизнеса: освещавания, маркетингови и рекламни събития и пр. Възможностите за културен туризъм стимулират създаването на празници като образователно-игрови, рекреативни и брандиращи събития. Усилването на национално-патриотичния дискурс в политическата и медийна среда и нарасналата обществена възприемчивост към него също дават простор за изобретяване на празнични събития. 

 

Тематичният брой на сп. Българска етнология, посветен на новата празничност, си поставя за цел да обхване и осмисли няколко типа празници в публичното пространство:

  • възраждане на местни традиции (напр. маскарадни игри, нестинарство, събори) с нови елементи и за нови публики;
  • създаване на игрови и зрелищни събития въз основа на античното или средновековното наследство (възстановки, инсценировки, артистични реконструкции);
  • създаване или преизобретяване на празници посредством творческите индустрии и арт практики (фестове, фестивали, състезания, бодиарт, дефилета и пр.);
  • адаптиране на празници, заимствани от други култури (напр. Хелоуин, св. Валентин, св. Патрик);
  • създаване на нови селищни празници (празник на града, кулинарни празници).

 

С този тематичен брой списанието си поставя за цел да документира и осмисли текущите промени в различни форми на публичната празничност. Какви нови форми се появяват, какви послания носят и към кого са насочени? Кои са новите действащи лица в изобретяването и провеждането на празниците? Как се променят традиционни форми, символи и смисли? Какво е влиянието на глобализационните процеси, вкл. транснационалната миграция на хора и културни практики? Как новата празничност се вписва в индустриите на свободното време; как си взаимодейства с националния празничен календар; израз на какви културни/регионални политики е? Как новите празници се оценяват и преживяват от участници/зрители?

 

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи)                30 ноември 2017 г.

Срок за изпращане на пълни текстове                         31 януари 2018 г.

Адреси за кореспонденция: troeva@abv.bg; koleva@phls.uni-sofia.bg

 

Българска етнология е издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, реферирано в ERIH PLUS. Предлаганите за публикуване статии са двустранно анонимно рецензирани от двама специалисти в съответната област. Изискванията към авторите вж. на сайта на списанието: http://bulgarianethnology.org/Изисквания-за-публикуване

 15-10-2017

Покана за участие в тематичен брой на сп. Българска етнология на тема

 

Храна и публичност

гост-редактор Райна Гаврилова

 

Неимоверно нарасналият интерес към храната и храненето в глобален мащаб поставя  ред нови изследователски въпроси. Сред тях  особен интерес представлява донякъде изненадващото завръщане на значението на храненето като социално събитие, добре познато на изследователите както на традиционните култури (курбан, потлач), така и на модерните (банкет, изпращане на войник, осмомартенски чествания). През последните години наблюдаваме лавинообразно нарастване на броя и популярността на събития като:

  • празници на отделни храни (боб, картофи, лютеница);
  • възстановки на исторически практики на хранене (храната на траките, средновековни трапези, българска традиционна кухня);
  • нови форми като кулинарни фестове, организирани в различни градове и съчетаващи предлагането на храна/напитки и на музикални изпълнения (Банкя мèзи; Табиет, бирфестове);
  • представяне на храни и напитки като маркетингови стратегии (дегустации, седмици на ресторантите);
  • навлизане  на маргинални практики в кръга на приемливото (надяждания) и много други.

Изобилието от събития, свързани с храни и хранене, в публичното пространство сигнализира за среща на очакванията на публиката и на всички, които се опитват да актуализират и менажират културата.

 

Предлаганият тематичен брой на списание Българска етнология ще предостави възможност за идентифициране и анализиране на тези нови форми на публичен живот, както и на тенденциите, които те маркират. Ще бъдат потърсени паралели с подобни кулинарни събития и поводи в други култури, което би позволило да се установят особености на съвременната социална, културна и комуникативна ситуация.

 

Заявяване на интерес (резюме до 300 думи)           30 ноември 2017 г.

Срок за изпращане на пълни текстове                    28 февруари 2018 г.

Адрес за кореспонденция: rayna.gavrilova@gmail.com

 

Българска етнология е издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, реферирано в ERIH PLUS. Предлаганите за публикуване статии са двустранно анонимно рецензирани от двама специалисти в съответната област. Изискванията към авторите вж. на сайта на списанието: http://bulgarianethnology.org/Изисквания-за-публикуване

17-09-2017

Драги автори, скъпи читатели, уважаеми колеги,

Радваме се и благодарим за интереса към списанието!
Добре дошли сте всички като автори и читатели на "Българска етнология".
Но списанието ни се публикува благодарение на продажби и затова молим да не се качват цели броеве онлайн с безплатен достъп.
Благодарим ви за разбирането!

До нови срещи!

 14-08-2017

Списание "Българска етнология" има нова редакционна колегия, начело с главен редактор доц. д-р Анелия Касабова и зам.-главен редактор проф. д.ф.н. Албена Георгиева. Повече информация можете да намерите тук.

07-08-2017

Дарителската кампания за образователен център в Националния етнографски музей, която нарекохме „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“ продължава!

Как можете да помогнете?
– Изпратете SMS на номер 17 777 с текст “DMS MUZEY” на стойност 1 лв
– Дарете директно в сметката на ИЕФЕМ – БАН, посочена по-долу
– Споделете тази публикация с призив за дарение в социалните мрежи
– Прегледайте списъка с нужното оборудване и обзавеждане и ни предложете фирми, които биха могли да дарят или да ни продадат с отстъпка това, от което имаме нужда.
– Споделете лично с приятели за нашата кауза. Вижте повече за нея в текста по-долу.
– Следете сайта на ИЕФЕМ и страницата ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/iefem, за да се информирате за следващите ни инициативи за събиране на средства.

Подкрепете ни за благородната ни кауза!
Дарете 1 лев за образователния център,
като изпратите SMS на номер 17 777 с текст „DMS MUZEY”,
или дарете по според своите възможности чрез банковата сметка на ИЕФЕМ:
Банка УниКредит Булбанк
IBAN: BG22 UNCR 9660 3119 9041 13
SWIFT BIC: UNCRBGSF
„За Образователен център на Националния етнографски музей“
Нека познанието на българските традиции да бъде достъпно за всички!

За повече информация тук!
 

 04-07-2017

Скъпи приятели и колеги,

Новите ни броеве на английски и български език са отново достъпни онлайн в CEEOL!

Приятно четене!

 10-02-2016

Уважаеми приятели и колеги,

Поради предоговаряне на условията със CEEOL новите броеве (2, 3 и 4 за 2015 г.) на списанието ни са временно недостъпни онлайн.

Благодарим ви за търпението!

 16-12-2015

Коледни ателиета в Националния етнографски музей – 19 и 20 декември 2015

На 19 и 20 декември 2015 г. от 10:30 до 16:30 ч. децата ще имат възможност да творят заедно с експерти на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Коледните ателиета са събитие както за деца от всички възрасти, празнуващи Рождественските празници, така и за всички възрастни, запазили детския си коледен дух. 

За повече информация посетете: http://iefem.bas.bg/flaslider/4270

Заповядайте с усмивка и станете част от типично българския творчески Рождествен дух и естествената родна красота на празника!

 16-12-2015

Покана за публикация

Уважаеми колеги и приятели,

Списание „Българска етнология“ ви кани да ни изпратите ваши статии, материали и рецензии за публикация в периода 2016-2017 г. по предложените теми: 

Книжка 2. Етнология на града (съставител Николай Ненов);
Книжка 3. Дар, даруване, дарителство (съставител Еля Цанева);
Книжка 4. Бесарабски българи (съставител Петко Христов);
Книжка за героичното (съставител Николай Вуков).

Очакваме и идеите ви за бъдещи тематични книжки през 2017 г.

 16-12-2015

Conference "Multimedial Representations of the Other and the Construction of Reality: East-Central Europe, 1945 – 1980"

Между 2-5 декември 2015 г. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН съвместно с Института за археология и етнология към Полската академия на науките проведе международна научна конференция на тема:

Multimedial Representations of the Other and the Construction of Reality: East-Central Europe, 1945 – 1980 („Медийни репрезентации на ‘Другостта’/’Различието’ и конструирането на реалности: Източна и Централна Европа: 1945-1980”) съфинансирана от Министерство на науката и образованието, Австрийско Посолство – София, Институт за археология и етнология – Полска академия на науките, Полски институт - София

Конференцията бе четвърта по ред в рамките на събития, посветени на визуалните представяния на “Другите“ и „Другостта“. Три международни конференции, посветени на отделни аспекти на тази обща тема, са проведени в различни европейски градове (“Images of the Other in Ethnic Caricatures”, Warsaw 2010; “Competing Eyes. Visual Encounters with Alterity”, Budapest 2013; “War Matters: Contested Images in Eastern Europe 1930s to 1950s”, Tartu 2014).         Израз на признание на високото ниво на българската наука е провеждането на четвъртата конференция в София и организацията й от ИЕФЕМ-БАН.

За конференцията бе подготвен сайт: http://visualother-iv.ucoz.com/  

В конференцията взеха участие с доклади 57 учени, приблизително 30% от участниците бяха млади учени. Участваха 35 чуждестранни учени от 15 държави (по азбучен ред: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Естония, Норвегия, Полша, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Хърватия, Швейцария). Участниците от България (22 учени) бяха от различни академични институции (ИЕФЕМ-БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Югозападен университет „Неофит Рилски, Благоевград и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”).

Международната научна конференция Multimedial Representations of the Other and the Construction of Reality: East-Central Europe, 1945–1980 бе посветена на образите на "Другостта"/“Различието“ в различни визуални медии. Десетилетията от 1945 до 1980 г. са време на бързо разпространение на различни визуални медии като фотография, кино, телевизия. На конференцията бяха представени специфичните характеристики на отделните медии, както и техните взаимовръзки и взаимопреплитане, анализирано бе значението на образите в процесите на конструиране на реалности и идентичности. Основни теми бяха: политики и стратегии на представяне на „Другите“/“Различните“; създаване, разпространение и възприемане на образите, разглеждани в съответния исторически политически, икономически и социален контекст.

Широкият международен и интердисциплинарен форум даде възможност за представяне на тези, обмен на идеи и обсъждане на актуални проблеми на европейските общества. Диалогът между висококвалифицирани и мотивирани утвърдени и млади изследователи допринася за интензифициране на трансфера на знания и научни идеи. 

Поради големия интерес към конференцията и големия брой участници, Организационният комитет предвижда публикуване евентуално на два тома с подбрани статии. За един сборник в международното издателство L’Harmattan има предварителна договореност за съфинансиране от страна на Полската академия на науките. За другия том ще се търси допълнително финансиране.

21-08-2015 

The Balkans – Past and Present: Mutual Influences and Interactions

5th International Balkan Annual Conference
organized by the Istanbul University and the Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, 26-28 November 2015

The Balkan Peninsula has often been defined in massmedia, history, and popular writing as a bridge between the East and the West, between Islam and Christianity, between civilizations, which until the last decades of the twentieth century met and cohabited without significant conflicts on its territory. For others it has been, and still is, a barrier in front of Islam, a frontier where Christian and Islamic civilizations clash. For most of the twentieth century, ‘Westerners,’ a term rather fluid, general and misleading, have labeled the peninsula and its inhabitants as a powder keg of troublemakers.
By the Ottoman conquest the peninsula had already become a patchwork of ethnic, linguistic and confessional groups, often sharing spaces and forming larger or narrower ‘zones of contact’ where they lived together. Even major ethnic groups such as Greeks, Bulgarians, Serbs, Albanians would rarely populate ethnically ‘clean’ territories, with, for example, large groups of Slavs and Albanians settling deep in the south of the peninsula, but also significant pockets of Greeks along the Black Sea coast, and in what are today southern Bulgaria and southern Albania. Being at a geographic crossroads, long before the Ottomans the Balkans attracted some Turkic tribes, which settled there and disappeared in the ‘melting pot’. The Ottoman conquest diversified the Balkan population even more. It is in fact with the establishment of the Ottomans that the real spread of Islam in the region began. In the following centuries relations between the ethnic and religious groups went through periods of relatively peaceful cohabitation and violent confrontation. The age of nationalism led to the gradual withdrawal of the Ottoman Empire from the region, its dismemberment and the emergence of a number of successor states with significant religious and ethnic minorities. They engaged in complex relations with the empire but also among themselves. The two world wars brought further changes – political as well as economic, demographic, and cultural in the region.
The ethnic and religious diversity observed in the early modern Balkans does not necessarily mean that Balkan societies and Balkan settlements were less compartmentalised, or that people there were or became less intolerant and even hostile to the ‘alien’ than others. Cohabitation under Ottoman rule was far from devoid of tensions. Yet, it seems that in the course of centuries of invasions and arrival of new settlers people inhabiting the peninsula had learnt to live alongside with these differences, allowing the ‘other’ to exist, and accepting disparities as part of life. In fact, one of the most important consequences of this ethnic and religious diversity, has been the accumulation of centuries of experience in living with people who are different – linguistically, culturally, and religiously. Mixed villages and neighbourhoods, guilds or partnerships in trade and production were by no means an exceptional phenomenon throughout the early modern and modern period, as late as the nineteenth century. The diversity of languages and cultures raises a number of questions concerning their cohabitation. Among them we may cite the issue of polyglotism in most parts of the Balkans as late as mid-20th century, interactions in art and material culture, architecture and linguistics. Less obvious but equally important seem to have been the mutual influences and contacts in economic, political and social life which have recently brought to the fore the ‘Ottoman legacy’ as a specific research agenda. Today, the new political and economic realities have given rise to new models of interaction within the region, on a bilateral level and within each of the Balkan states.
The conference is scheduled to take place within the series of International Balkan Annual Conference (IBAC), and will be its fifth edition after Skopje (2011), Tirana (2012), Sarajevo (2013), and Bucharest (2014). The co-organisers propose that, without specially avoiding sensitive issues, participants focus on the aspects of life in the Balkans during the last three centuries and until present time. Topics on pre-18th century interaction and relations will also be accepted as long as they serve as the basis for further developments. For the post-Ottoman era focus would be on the Bulgarian-Turkish relations but wider Balkan perspective is also welcome. Tentative fields would involve:
1. Economic life – agriculture, trade, crafts, manufacturing , transport and infrastructure, tourism;
2. Social life and relations
3. Diplomacy and international relations;
4. Cultural exchange and interaction – art, architecture, language, folklore, music, literature, cinematography;
5. Education – policies, institutions
6. Press
7. Biographical studies
8. Cities and urbanisation
9. (Economic) migration
10. Cultural, economic, social and political legacies
11. Contemporary relations
Applications including name and affiliation of the applicant, title and abstract will be expected until 15 September 2015 on e-mail: mila.maeva@iefem.bas.bg and copy to petko.hristov@iefem.bas.bg. By 13 October 2015 the Academic Board of the conference will evaluate all proposals and notify the applicants whether their proposals are accepted.

 20-08-2015 г.

Списание "Българска етнология" набира статии за брой 1 за 2016 г., посветени на културите на протеста в Източна Европа и Балканите. Тематичният брой ще бъде фокусиран преди всичко върху българските и балканските протести в ретроспективен (напр. протестите срещу правителството на Жан Виденов през 1997 г.) и съвременен план (#ДАНСwithme, Гези парк или гръцките протести) с цел да ги опише "плътно" (Кл. Гийрц) и да ги осмисли от етнологическа и социалноантропологическа гледна точка. Възможностите за участие варират от етнографии на конкретни казуси (дори върху флашмобовете) до по-общи сравнителни проучвания, както в рамките на региона, така и извън него (Украйна, арабската пролет, глобални движения). Очаква се фокусът на внимание да бъде върху "културите" (т.е. традиции и включването на традиционни елементи в протестите, практики, мрежи, динамики, съюзявания, взаимодействия, напрежения, форми на участие – особено младежкото включване, медийно отразяване, виртуално несъгласие), а не върху идеологиите и каузите. Ето защо са добре дошли проучвания върху всякакви протести: екологически, свързани с наследството и градската среда,  против социални и икономически неравенства, против корупцията във властта, против системата в най-общ вид, вкл. срещу ГМО и глобализацията и пр.

Очакваме вашите предложения до 1 септември 2015 г., а готовите ви статии - до 30 ноември 2015 г. на адреси: mila.maeva@iefem.bas.bg и koleva@phls.uni-sofia.bg