Брой 1 / 2022

Съставители: Виолета Периклиева, Десислава Пилева

Тема:

МИГРАЦИЯТА ОТ ГРАДА КЪМ СЕЛОТО

Съдържание:

От съставителите – Миграцията към селото. Социокултурни измерения и изследователски перспективи.

СЕЛОТО И ЗЕМЯТА

Атанаска Станчева – Движението „обратно към земята“. Мотиви за лайфстайл миграция и стратегии за начин на живот.

Петя Димитрова – Осъзнато производство и потребление в селска среда като инструмент за постигане на алтернативни на градските идентичности.

Мария Кисикова – „Аз не знаех, че съществува Пчеларово даже! И да дойда старините си да карам тука, да се уча на земеделие, да гледам кокошки…“. Селото като (не)очакван избор.

МЕЖДУ СЕЛОТО И ГРАДА

Десислава Пилева – Мобилността между селото и града във всекидневието на „новите селяни“: практики и особености.

Виолета Периклиева – Най-доброто от двата свята – lifestyle миграцията от града към селото.

Таня Матанова – Немци в България: живот на село, пътувания и миграционни нагласи.

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА СЕЛО

Сара Крeйкрафт – Младите на село: резиденцията като експериментална форма на съживяване на селата.

Гавраил Гавраилов – Селската мечта на градския човек – кризата като възможност.

МУЗЕИ

Мариана Първанова – Изложба в Националния исторически музей, посветена на 125 години от рождението на Христо Вакарелски.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Венета Янкова – Вера Бонева. Мемориалните музеи и експозиции в културната инфраструктура на съвременна България. Велико Търново, 2020.

Албена Георгиева – Нематериално културно наследство. Актуални проблеми. София, 2021.

Брой 4 / 2021

Съставители: Стамен Кънев, Мила Маева

Тема:

БЕДСТВИЯТА

Съдържание:

Стамен Кънев – Възможни подходи при изследването на бедствията и кризите. Уводни думи.

Еля Цанева, Албена Накова – Преживяването на едно земетресение – социокултурни ефекти върху качеството на живот на местните общности (наблюдение върху последствията от пернишкото земетресение 2012 г.).

Стамен Кънев – Качеството на живот след природно бедствие. Етноложки поглед (случаят „Аспарухово“).

Кристиян Ковачев – Между греха и наказанието: Образът на чумата в църковното изкуство и във фолклора.

Милена Ангелова – Социално конструиране и идеологизация на болестта – туберкулозата в България 1944 – 1951 г.

Даниел Вачков – Общественото възприемане на индустриалните аварии в България по време на комунистическото управление.

Юлия Цыряпкина, Йелис Еролова – 35 години по-късно. Чернобилската авария в спомените на руснаци и българи.

Ивайло Марков, Десислава Пилева – Мобилност и форми на общуване в условията на пандемия от COVID-19.

Юлия Попчева – Ролята на микрообщността при преодоляване на кризи.

ПРОЕКТИ

Еля Цанева – ИЕФЕМ – БАН представя нов проект за изследване на COVID пандемията.

Илина Начева – Проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията“.

Стамен Кънев – Проект „София-Скопие: всекидневие и празничност по време на пандемия“.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Даниела Колева – Dagmar Gramshammer-Hohl and Oana Hergenröther. (Еds.) Foreign Countries of Old Age: East and Southeast European Perspectives on Aging. Aging Studies, vol. 19. Bielefeld: Transcript Verlag, 2021.

Мила Маева – Етнографски проблеми на народната култура. Том 12. София, 2019.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Петя Банкова – „Етнография на бедствията“ – съвременният научен прочит.

Брой 3 / 2021

Съставители: Евгения Троева, Венета Янкова

Тема на броя

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВЪЗСТАНОВКИ: ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ, ПРЕЖИВЯВАНЕ

Съдържание

Евгения Троева – Историческите възстановки: памет, идентичност, преживяване. Уводни думи.

Ивайло Дичев – Патриотът-консуматор.

Иво Страхилов – Трако-римски сюжети от съвременна България: (пре)договаряне на античното наследство в историческите възстановки.

Анна Алексиева – Да преживеем Възраждането: исторически възстановки на националния метаразказ.

Вера Бонева – Експозицията отвъд манекена: силиконови фигури на исторически личности в българските музеи.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Борислава Петкова – За традиционната и „патриотичната“ мартеница и „сплитането“ на празниците.

МАТЕРИАЛИ

Илия Вълев – Историческите възстановки – динамика, статика, масовка. (Три роли, шест преживявания, един въпрос).

Росица Радева – Ретуш с игла и конец. Професионална етика при реставрацията на престилки от празнична саяна носия от Югозападна България.

Цветана Манова – Паметта за трудово-възпитателното училище във Враня стена.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Чавдар Димитров – Експозиция „Из краищата на везмото“ в ИЕФЕМ – БАН.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгения Троева – Венета Янкова. Историческа памет и образи на миналото. (По примери от България, Унгария, Полша и Литва). София: 2019.

Владимир Пенчев – Michal Pavlásek. Z Moravy až do Velikého Srediště. Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě. Brno: 2020.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Велислава Петрова – Национална конференция „Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм“, Банкя, 26.09. – 29.09.2020.

ETHNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES. 2021, Volume 7