Брой 4 / 2017

Тема на броя:

НАРОДОПИС – АРХИВ – ЕТНОЛОГИЯ

Съставител: Анни Кирилова

 

Съдържание

Анни Кирилова – От съставителя. Етнографският архив – между терен и интерпретация.

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева – Eтнографски източници в Научния архив на БАН – култура на паметта.

Наталия Рашкова – Ръкописни архивни сбирки с нотирани фолклорни песни – културни факти и контексти от музикалното минало.

Елка Минчева – Албум 3618 – семейна история на половин столетие.

МАТЕРИАЛИ

Ани Кисьова – Един живот между две религии.

ДИСКУСИОННО

Стeфка Петкова – Архив в музея. Интервю.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Майя Грекова, Ива Кюркчиева, Мая Косева – Отношенията между държава и религиозни институции: българският случай.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Анна Генчева – В търсене на „Семейство Стоянови. Изложба с намерена фотография“ от колекцията на Imaginary Archive.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Йелис Еролова – Magdalena Lubanska. Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopеs. Studies on Religious (Anti)Syncretism. Warsaw-Berlin, 2015.

Валентина Шарланова – Иван Кръстев. След Европа. За слабостта и силата на Европейския съюз. София, 2017.

Жоржета Назърска – Кацунов, В., Дж. Иванова, Цв. Величкова (Съст.). Жените в историята на академичната наука в България: Хабилитираните жени в БАН. София, 2018.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Милена Маринова – Национална конференция с международно участие „Банатските българи – преди и сега“.

Миглена Иванова, Маргарет Димитрова – Съвместен проект на СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН за изследване на облеклото в следосвобожденска България.

Брой 3 / 2017

Тема на броя

ПРЕХОДИ И ДИАЛОЗИ


Съставител: Анелия Касабова

Съдържание

Анелия Касабова – От съставителя. Преходи и диалози.

Васил Балтаджиев – Субкултура на геймърите.

Стамен Кънев – Oбществената баня като фактор за формиране на локална идентичност. XX – началото на XXI век (По примера на столичния квартал „Горна баня“).

Илиана Страхилова – Абитуриентският бал в Пернишко – символи, джендър (полови) специфики и стереотипи.

Десислава Пилева – Личното име и езика като културни маркери за (само)идентификация на поколението от смесени семейства.

Христинка Башева – Приемната грижа в медийното пространство.

МАТЕРИАЛИ

Петър Минков – Украсена глинена подница с надпис „1866“ от района на с. Великан, Димитровградско.

Костадин Костадинов – Русините – един скрит народ в Централна Европа. Преследвана идентичност, отричано съществуване и несъстояла се държавност.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Петя Банкова – Дагнослав Демски, Лиизи Лайнесте, Камила Бараниецка-Олшевска. Войната е от значение. Конструиране на образите на Другия (30–50-те години на ХХ век). Будапеща, 2015.

Рачко Попов – Анатол Анчев. Архетипът на ковача. София, 2016.

Анелия Касабова – Мила Маева. Българските емигранти в Англия – минало и съвременност. София, 2017.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Ивайло Марков – Научна конференция „Агрокултурни ориентации и практики:
локални трансформации в условията на европеизация и глобализация“

Елка Минчева – Магическият духовен свят и киното. Шести международен фес-
тивал на етнографския филм. София, 2017.

Брой 2 / 2017

Тема на броя

ПЪТЯТ 2

Съставител: Екатерина Анастасова

Съдържание:

Екатерина Анастасова – От съставителя. Пътят – посока, цел и мечта.

ВЯРАТА – ГЕОПОЛИТИКА, ТРАДИЦИИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗБОРИ

Малинка Стаматова – Пътят на чудотворния кръст на св. Йоан Владимир към планината Румия и гр. Бар (Черна гора).

Светослава Тончева – По пътищата към Буда – разпространение и особености на будизма в България.

МАЛЦИНСТВАТА – „ГОЛЕМИТЕ ПОЛИТИКИ“, ИЗБОРЪТ И НАСИЛИЕТО

Елена Марушиакова и Веселин Попов – Пътища за никъде: Европейски политики за социално включване на ромите.

Пламена Стоянова – Циганите и изселванията на „българските турци“ (1948–1989).

Йелис Еролова – Между писмената и устната история: преселването на турците от България към Турция през 1950–1951 г.

НАЦИОНАЛИЗЪМ – МЕЖДУ ГЕНЕТИКАТА И РОМАНТИКАТА

Екатерина Анастасова – Идентичност и миграция 2. Американският случай.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Даниела Колева – Яна Янчева. Колективизацията в българското село (1948–1970). Колективна памет и всекидневна култура. София, 2015.

Станой Станоев – Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Еdited by Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva, Dagnoslav Demski. Sofia, 2015.

Еля Цанева – Теменуга Върбанова. Българската етнография в периода 1878–1944 г. Представители, постижения, проблеми. Велико Търново, 2017.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Лина Гергова – Международна научна конференция „Cultural Heritage in Migration“, 15–16 юни 2017 г., ИЕФЕМ – БАН.

Брой 1 / 2017

Рачко Попов – Пътят – предпочитано място за магически действия.

Николай Сивков – Млечният път в космическото и обредното пространство.

София Захова – Пътят на ромската литература в Източна Европа.

Димитринка Демирова – По трудния път: Цигански организации в Шумен (1944–1990).

Екатерина Анастасова – Идентичност и миграция. 1. Естонският случай.

Мила Маева – Пътят на север и намирането на дом.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгения Троева – Ивайло Марков. Миграции и социо-културна динамика. Албанците от Р. Македония. София, 2015.

Еля Цанева – Етнографски проблеми на народната култура. Т. 11. София, 2016.

Рачко Попов – Магда Люнчева-Милчева. По пътя на Слънцето и Месеца. Традиционни календарни празници на християните и мюсюлманите в Хасковския край. Стара Загора, 2016.

Ян Ботик – Борживой Кньоурек, Ленка Будилова. Домът във Войводово. Историко-строителен развой, културни и социални параметри. Бърно, 2015.

Авторите в броя

Брой 4 / 2016

 Тема на броя

БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ И ТАВРИЯ

Съставител: Петко Христов

Съдържание

Петко Христов – Българските общности в Украйна в началото на новото хилядолетие – променящите се погледи.

Светлана Коч – Идентификационни стратегии на българите в Украйна.

Женя Пимпирева – Семейството в житейските разкази на бесарабските българи.

Галин Георгиев, Елена Водинчар – Зборовете на межата. Междуселищни патронни празници у българските преселници в Бесарабия – наблюдения и хипотези.

Александр Пригарин – „Балканските акценти“ на одеския „Привоз“: към въпроса за етническите компоненти в градската кухня.

Благовеста Иванова – Художници и фотографи от ХІХ в. в търсене и представяне на българската национална идентичност в Русия.

МАТЕРИАЛИ

Мария Пачева, Сергей Пачев – Миграцията като средство за оцеляване на таврическите българи по време на глада 1946–1947 г.
Мила Сантова – Българи в Словения. Първоначални наблюдения върху българската диаспора в Словения.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

Александър Ковалов – Календарната обредност на бесарабските българи в източници и научна литература.

IN MEMORIAM

Валентина Шарланова – Цветан Тодоров (1939–2017) – апостолът на хуманизма, мечтателят за свобода.

МУЗЕИ

Петко Христов – Дни на културното наследство в ИЕФЕМ – 2016 г.

Елена Водинчар – „Етнографски етюди. На Димитър Маринов – посвещаваме!“

Анита Комитска – Изложба „Д­-р Евдокия Петева-­Филова – завръщане в Двореца“.

Иглика Мишкова – Изложба „Вотиви“ в ИЕФЕМ-­БАН.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Божидар Алексиев – Бернар Лори или за изкуството да се създават извори.

Елена Водинчар – Буджак: историко­этнографические очерки народов югозападных районов Одесщины. Одеса, 2014.

Валентина Васева – А. Лулева, Ив. Петрова (Съст.). Изследвания на културната памет, културното наследство и идентичности. София, 2015.

Албена Георгиева – Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов. Земята гледа небето. Хора и православни храмове в Средните Родопи. София, 2015.

Валентина Шарланова, Петя Банкова – Brunnbauer, Ulf. Globalizing Southeastern Europe. Emigrants, America, and the State since the Late Nineteenth Century. New York, 2016.

Авторите в броя

Брой 3 / 2016

Тема на броя

ДАР, ДАРЯВАНЕ И ДАРИТЕЛСТВО

Съставител: Еля Цанева

Съдържание


Еля Цанева – Предговор

Галин Георгиев – Парадигмата за дара: поглед към научните концепции, направления и школи в етнологията и културната антропология.

Петя Банкова – Ценността на дара или стойността на подаръка.

Су Фасианг, Уанг Юеуей (Китай) – Жертвоприношение, дар и молитва – ритуалът на поднасяне на дарове към планинското божество сред едно тибетско племе в региона Амдо.

Максим Михалев (Русия) – За „градския шаманизъм“ и новото предназначение на шаманските дарове в потребителското общество.

Таня Бонева – Дарове и гостоприемство.

Милена Маринова – Даряването в сватбите в България от средата на ХХ до началото на ХХІ век.

Нгуен Тхи Фонг Трам (Виетнам) – Палмовите орехи арека като обект на даро- и жертвоподнасяне.

Анни Кирилова – Даренията в Научния архив на ИЕФЕМ.

МАТЕРИАЛИ

Валентина Шарланова – Две нови православни църкви в София. Живо ли е дарителството днес? 

Елена Бугарчева – Работата на архивиста по обработката на ценно архивно дарение (Фонд 2072 „Христо Вакарелски“ в Централния държавен архив).

Таня Марева – Дарове от поколенията (Съвременни аспекти на обществено дарителство в селищата Момчиловци и Левочево, Смолянско).

МУЗЕИ

Петър Кърджилов – Изложбата „Престилки и природа“ – култура и природа за зелена икономика
Христина Грозданова – „Подаръкът“: изложба на Регионалния исторически музей – София.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Валентина Шарланова – Илия Троянов, Ранджит Хоскоте. Стичането. Пътят към всички култури. Сиела, 2011.

Галин Георгиев – Между минало и настояще. Култура на южнокарнобатските села в началото на ХХІ в. Съст. Г. Георгиев. Бургас: 2015.

Венцислав Божинов – Лиляна Ковачева. „СЪКРОВЕН СВЯТ. Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България“. София: Просвета, 2015.

Евгения Троева – Elya Tzaneva. Ethnosymbolism and the Dynamics of Identity. Cambridge Scholars Publishing. 2015.

Авторите в броя

Брой 2 / 2016

 Тема на броя

ЕТНОЛОГИЯ НА ГРАДА

Съставители: Николай Ненов, Николай Вуков

Съдържание

Николай Ненов – За изследователските полета на градската етнология.

Мария Маркова – Из живота на българската общност в Гюмюрджина. Граници и идентичности /края на 19 век – 1912 г./.

Искра Тодорова – Празници и празнуване в Самоков във времето на социализма в спомените на съвременниците.

Златина Богданова – „Калиница“ в Асеновград като пример за конструиране на съвременен градски празник.

Лина Гергова, Яна Гергова – Тютюневият град: дискурсът на индустриалното наследство.

Диляна Иванова – „Чикаго – българският град“ – поглед отвън и отвътре.

Грегорис Йоану – Генеалогия на активизма и семиотика на градското простран­ство: културни и социални практики във вътрешна Никозия през XXI век.

МАТЕРИАЛИ

Валентина Шарланова – Две свети места в ж. к. „Младост“ в гр. София.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Даниела Колева – Николай Ненов /Съст./, Бета Хараланова, Татяна Щерева. Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна. Русе, 2015.

Иванка Петрова – Елена Петкова. Всекидневието на българките мюсюлманки в Средните Родопи. София, 2015.

Еля Цанева – The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945-1991. Ed. by A. Bošković and Ch. Hann.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Валентина Шарланова – Кръгла маса в чест на 80-годишнината на доц. д-р Ганка Михайлова.

Валентин Воскресенски – Международна научна конференция „Героично изкуство и социалистически реализъм. Памет и репрезентации на социалистическото минало в България“.

Авторите в броя

Брой 1 / 2016

 Тема на броя

КУЛТУРА НА ПРОТЕСТ

Съставители: Даниела Колева, Мила Маева

Съдържание

Ирина Седакова – Протестните авторалита в Москва през 2012 г.: движение, визуалност и език.

Зорница Драганова – „Духът Гези“: наративни фрагменти и модуси на артикулация. Етнография на постпротеста (Истанбул 2013–2015 г.).

Ивайло Динев –Махалото на масовия протест. Зимата на 2013 г.

Майк Хаджимайкъл – Полицейската акция срещу „Окупирай“ в Кипър: автоетнография върху „За 1 грам“.

Валентина Георгиева – Системата, демокрацията, държавата – три свързани понятия в изразяване на недоволството.

Милена Кацарска – #Протестът: антологизиране, брандиране и институционализиране на протеста.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Петър Кърджилов – Най-ранните кинопрожекции в София (1896–1900). Информацията за тях в периодичния печат – свидетелство за живота на столичния град от края на XIX век.

МАТЕРИАЛИ

Светослава Тончева – Непал – пътуването на живота ми.

МУЗЕИ

Ели Тодорова – Трета научна конференция „Дебати в музеологията“ – „Музеят отвъд нацията?“ (24–25 септември 2015 г.).

РЕЦЕНЗИИ

Мила Маева – Венета Янкова. Българите в Унгария: културна памет и наследство. Будапеща, 2014.

Добринка Парушева – Gueorguieva, Petia, Anna Krasteva (dir.). La rue et l’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris:L’Harmattan, 2015.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Петко Христов – Международна конференция на работна група „Ритуална година“ към SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore).

Авторите в броя

Брой 4 / 2015

 Тема на броя

ОТВЪД ГРАНИЦИ. 100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ИГРАЛНО И АНИМАЦИОННО КИНО

 Съставител: Анелия Касабова


Съдържание

Анелия Касабова – Въведение.

Карл Казер – Киното в прединдустриалните общества: Балканите в междувоенния период.

Петър Кърджилов – Киното в България. Началото (1896 – 1898).

Анелия Касабова – По следите на един филм. „Не се сърди, човече“ – един забравен и забранен (?) български филм.

Евдокия Борисова – Българската кинокомедия „Мисия Лондон“. Мисията (не)възможна?.

Надежда Маринчевска – Националният характер и фолклорното в кривото огледало на българското анимационно кино.

МАТЕРИАЛИ

Милена Маринова – Мара Нонинска-Миятева – първата българска киноактриса.

ПРОЕКТИ

Иванка Петрова, Ана Лулева – Успешно изпълнение на проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“ в ИЕФЕМ.

МУЗЕИ

Петър Кърджилов – ArtExtreme 15 – визуално изкуство, трансдисциплинираност, интерактивност и пълноценна арт-терапия.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Еля Цанева – Джени Маджаров. Функция и семантика на обредния жест в унгарската култура. София, ИК „Гутенберг“, 2014.

Анелия Касабова – Пискова, Марияна. „Героите на Шипка“ Архивен прочит на един филм за Руско-турската война (1877–1878) от времето на Студената война. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015

Рачко Попов – Светослава Тончева. Из новата духовност на ХХ век (антропософия, бяло братство, единно учение). София, Парадигма, 2015.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Милена Маринова – Национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“.

Брой 3 / 2015

Тема на броя

НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМИ

съставител Еля Цанева

Съдържание


Еля Цанева – Предговор

Нонка Богомилова – Дебатът върху национализма: съвременни теоретични подходи.

Мария Тодорова – За ползата от категорията „слаб национализъм“.

Еля Цанева – Приложим ли е етносимволизмът в конструктивистка перспектива? (Опит за отговор върху динамиките на българската териториална идентичност).

Крис Хан – Обширната градина на антропологията и нейните безкрайно плодоносни полета.

Илия Илиев – Антрополози и етнографи: бележки от периферията.

Красимира Даскалова – Полът на националната държава: някои балкански паралели.

Цветана Манова – Национална не/сигурност по скалата на Рихтер – колко? (Етноложки аспекти на едно регионално бедствие).

ПРОЧИТИ
Валентина Шарланова – Музиката като средство за интеграция на младежи от имигрантски произход в общество приемник (Поглед върху европейския научен дискурс).

МУЗЕИ

Светла Казаларска – Националният етнографски музей – мисията възможна! Но каква е мисията?

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Николай Вуков – Pаrusheva, D., L. Gergova (Eds.) The Ritual Year 8. Migrations. The Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual. Sofia: Paradigma, 2014.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Виолета Периклиева – Международна научна конференция “Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe”, 8–10 октомври 2014 г., София, България.

Веселка Тончева – Единство и многообразие в сватбите от Балканите на фестивал в Етъра.

ETNOLOGIA BULGARICA, volume 4 2015 YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY

Table of Contents

Anelia Kassabova - Topics and Methods in Ethnology. (Self)Critical Analysis

Ivaylo Markov Migration and Cfllective Forms of Support of the Birthplaces at the Case of Alldnidns from Macedonia

Ana Luleva–Informality, Gender, Tourism. THE Case ofBorovets Resort

EvgeniaTroeva– Signs of Religious Affiliation and their Usage

Iva Kyurkchieva, Maya Kosseva - Clothing between Secular and Religious: Policies and Identity

Vihra Barova - In the ‘Family’ of the Different Others. (SubcultureIdentities: Styles, Ideologies, Prejudices)

NikolayVukov - Kinship and New Reproductive Technologies. Examples from Bulgaria

REVIEWS AND COMMENTS

Evgenia Troeva - M. Gruev, V. Tepavicharov, P. Vassileva-Grueva, V. Kotzeva-Popova, M. Kostadinova (Eds.). Nasilie, politika i pamet.Komunisticheskiyat rezhim v Pirinska Makedonia – refleksii na savremennika i izsledovatelia.Violence, Politics and Memory. The Communist Regime in Pirin Macedonia – the Reflections of the Contemporary and the Researcher. Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 2011.

Galina Lozanova - Markova, M. Food and Nutrition: between Nature and Culture. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2011.

Rachko Popov - A “Bulgarian Connection” in the Anthropological Research on the Catastrophes: Disasters and Cultural Stereotypes.Ed. by ElyaTzaneva with Fang Sumei and Edwin Schmitt. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2012.

Valentina Vaseva - Zhenya Pimpireva (Ed.) Besarabskitebalgari v postsavetskotoprostranstvo.Kultura, politika, identichnost.[The Bessarabian Bulgarians in the Post-Soviet Space. Culture, Politics, Identity].Sofia: LogisPublishing House, 2012.

Ivanka Petrova - Ana Luleva, Evgenia Troeva-Grigorova, Petar Petrov. The Forced Labor in Bulgaria (1941-1962). Memories of Witnesses.Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, IEFSEM, 2012.

Valentina Ganeva-Raycheva - PetkoHristov (Ed.) Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans. Sofia: Paradigma, 2012.

Albena Georgieva - VihraBaeva. The Thread of Life.Between the Fertility Belt and the Holy Girdle of the Virgin. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012.

Mila Maeva - Sofia Zahova. Cherna Gora sled Yugoslavia: Dinamiki na identichnostite [Montenegro after Yugoslavia: Dynamics of Identities]. Sofia: Paradigma, 2013.