УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

 

Ръкописите се депозират в редакцията на списанието: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, ул. Московска 6 А, София 1000 или по електронна поща на адрес: bg_ethnology@abv.bg и на balgarska_etnologia@abv.bg.

Приемат се за публикуване ръкописи с обем до 50 000 знака, вкл. интервалите. Статията трябва да бъде придружена от резюме (до 1 000 знака) и следната информация за автора: имена, академични титли и длъжност, месторабота, адрес и електронна поща (на английски език).

За рецензии препоръчителният обем е от 9000 (за монография) до 13 000 знака (за сборник). 

Поради публикуването на списанието и в електронен вариант в отделен файл трябва да бъдат представени: заглавие на текста и до 10 ключови думи.

Ръкописите се рецензират анонимно и не се връщат.

Пример за цитиране на литература:

В текста, в скоби фамилията на автора, година на издаване на книгата, цитирана страница – (Гребенарова 2009: 3), (Fenaroli and Panari 2006).

В края на текста:

- За научно съчинение (книга):

Гребенарова, Сл. 2009. Огънят в обредите на българите. Етнографско-ареално изследване. София: ЕИМ-БАН. [Grebenarova, Sl. 2009. Oganyat v obredite na balgarite. Etnografsko-arealno izsledvane. Sofia: EIM-BAN].

Fenaroli, P. and C. Panari. 2006. Famiglie “miste” e identitata culturali. Roma:Carocci.

- За статия от периодично издание:

Шишманов, И. 1895. Впечатления от Пражката народописна изложба. В: Български преглед, кн. 9–10, 113–139. [Shishmanov, I. 1895. Vpechatlenia ot Prazhkata narodopisna izlozhba. In: Balgarski pregled, 9–10, 113–139].

- За статия от сборник:

Лотман, Ю. 1990. Проблемът „обучение по култура“ като нейна типологична характеристика. В: Поетика. Типология на културата. София: Народна култура, 273–284. [Lotman, Yu. 1990. Problemat „obuchenie po kultura“ kato neyna tipologichna harakteristika. In: Poetika. Tipologia na kulturata. Sofia: Narodna kultura, 273–284].

Wilson, W. and H. Donnan. 1998. Nation, State and Identity at International Borders. In: Wilson, Th. W. and H. Donnan. (Eds.). Border Identities. Nations and State at international Frontiers. Cambridge: U. P.

- За архивна единица:

АЕИМ 511-ІІІ, Братислава, зап. Св. Антова и Ив. Николов.

- За източник от Интернет:

Trimikliniotis, N. and C. Demetriou. 2005. Active Civic Participation of Immigrants in Cyprus. POLITIS Project report: <http://www.politis-europe.unioldenburg.de/download/Cyprus.pdf> (11 December 2010).

Заглавията на кирилица задължително се транслитерират по БДС. За по-лесна и точна транслитерация моля използвайте този сайт: http://2cyr.com/?7

Снимки и образи

Изпращат се по електронен път в отделни файлове заедно с точни данни: къде, кога от кого е направена снимката, какво изобразява, къде се съхранява (Архив с конкретен арх. номер; личен архив и др).

 Например:

 Сн. 1 Паметник на загиналите във войните – с. Божурлук, Свищовско. Снимка: Николай Вуков, 2009.

 Сн. 2 Вера Стамболова. Фотограф: Иван Анастасов Карастоянов. Дата: не преди 1889. Място: София. Научен архив на Българската академия на науките, Ф. 19К, оп. 2, а. е. 19, л. 2.

Отговорността за изясняване на авторските права се носи от автор(к)ите. Молим в текста да бъдат отбелязани местата, на които авторът/авторката предлага да бъдат поместени образите.