УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Ръкописите се депозират в редакцията на списанието: Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, ул. Московска 6 А, София 1000 и на e-mail: balgarska_etnologia@abv.bg; bg_ethnology@abv.bg

Приемат се за публикуване ръкописи с обем до 28 стандартни страници (30 реда на страница, 60 знака на ред или общо 50 000 знака, вкл. интервалите). Статията да бъде придружена от резюме (до 1 000 знака) и кратко представяне на автора в обичайната за списанието форма. За рецензии препоръчителният обем е от 10 000 (за монография) до 15 000 знака (за сборник).
Поради публикуването на списанието и в електронен вариант в отделен файл трябва да бъдат представени: заглавие на текста и до 10 ключови думи.

Ръкописите се рецензират анонимно и не се връщат.

Пример за цитиране на литература:

В текста, в скоби фамилията на автора, година на издаване на книгата, цитирана страница – (Гребенарова 2009: 3), (Fenaroli and Panari 2006).

В края на текста:

За научно съчинение (книга):

Гребенарова, Сл. 2009. Огънят в обредите на българите. Етнографско-ареално изследване. София: ЕИМ – БАН. [Grebenarova, Sl. 2009. Oganyat v obredite na balgarite. Etnografsko-arealno izsledvane. Sofia: EIM – BAN]
Fenaroli, P. and C. Panari. 2006. Famiglie “miste” e identitata culturali. Roma: Carocci.

За научно съчинение (книга):

Гребенарова, Сл. 2009. Огънят в обредите на българите. Етнографско-ареално изследване. София: ЕИМ – БАН. [Grebenarova, Sl. 2009. Oganyat v obredite na balgarite. Etnografsko-arealno izsledvane. Sofia: EIM – BAN]
Fenaroli, P. and C. Panari. 2006. Famiglie “miste” e identitata culturali. Roma: Carocci.

За статия от периодично издание:

Шишманов, И. 1895. Впечатления от Пражката народописна изложба. В: Български преглед, кн. 9 – 10, 113 – 139. [Shishmanov, I. 1895. Vpechatlenia ot Prazhkata narodopisna izlozhba. In: Balgarski pregled, 9 – 10, 113 – 139]

За статия от сборник:

Лотман, Ю. 1990. Проблемът „обучение по култура“ като нейна типологична характеристика. В: Поетика. Типология на културата. София: Народна култура, 273 – 284. [Lotman, Yu. 1990. Problemat „obuchenie po kultura“ kato neyna tipologichna harakteristika. In: Poetika. Tipologiya na kulturata. Sofia: Narodna kultura, 273 – 284] 

Wilson, W. and H. Donnan. 1998. Nation, State and Identity at International Borders. In: Wilson, W. and H. Donnan. (Eds.) Border Identities. Nations and State at international Frontiers. Cambridge: Cambridge University Press.

За източник от Интернет:

Trimikliniotis, N. and C. Demetriou. 2005. Active Civic Participation of Immigrants in Cyprus. POLITIS Project report: <http://www.politis-europe.unioldenburg.de/download/ Cyprus.pdf> (11. 11. 2010)

Снимки и образи

Изпращат се по електронен път в отделни файлове заедно с точни данни: къде, кога от кого е направена снимката, какво изобразява, къде се съхранява (Архив с конкретен арх. номер; личен архив и др).

 Например:

 Сн. 1 Паметник на загиналите във войните – с. Божурлук, Свищовско. Снимка: Николай Вуков, 2009

 Сн. 2 Вера Стамболова. Фотограф: Иван Анастасов Карастоянов. Дата: не преди 1889. Място: София. Научен архив на Българската академия на науките, Ф. 19К, оп. 2, а. е. 19, л. 2

Отговорността за изясняване на авторските права се носи от автор(к)ите. Молим в текста да бъдат отбелязани местата, на които авторът/авторката предлага да бъдат поместени образите.