Брой 3 / Родство и семейство. Съставител: Николай Вуков

Съдържание:

Предисловие.

Патрик Хеди – Научни размишления върху родството – за превръщането на етнографското прозрение в аксиома.

Мария Иванова – Традиционно кръвно родство и сватовство в системата на българските родствени отношения.

Вихра Барова – Социокултурно значение на родството в съвременността (стратегическо използване на родството в Средните Родопи, гр. Смолян).

Светлана Антова – Миграция на българите в Кипър и трансродителство.

Таня Матанова – Поддържане на родствените отношения при смесени бракове.

МУЗЕИ

Иглика Мишкова – Изложба „Кръстът в европейската култура“.

Елка Георгиева – Изложба „Памет и ритуал от Софийската Света гора“.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Анелия Касабова – Анатол Анчев. Неизразимото слово на лудостта в тялото на българската традиционна култура. София, 2006.

Евгения Троева – Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя. Съст. М. Груев, В. Тепавичаров, П. Василева-Груева, В. Коцева-Попова, М. Костадинова. София, 2011.

Божидар Алексиев – Любомир Миков. Османска архитектура и изкуство в България. Избрани студии. Т. 1. София, 2012.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Женя Пимпирева, Иванка Петрова, Петко Христов – Трети международен конгрес по българистика.

Еля Цанева – Авторитетен световен етнологичен форум.

Петко Христов – Десети конгрес на етнолозите и антрополозите в Русия.