Брой 3 / 2016. Дар, даряване, дарителство. Съставител - Еля Цанева / Отговорен редактор - Илия Илиев

Съдържание:

Еля Цанева – Предговор.

Галин Георгиев – Парадигмата за дара: поглед към научните концепции, направления и школи в етнологията и културната антропология.

Петя Банкова – Ценността на дара или стойността на подаръка.

Су Фасианг, Уанг Юеуей (Китай) – Жертвоприношение, дар и молитва – ритуалът на поднасяне на дарове към планинското божество сред едно тибетско племе в региона Амдо.

Максим Михалев (Русия) – За „градския шаманизъм“ и новото предназначение на шаманските дарове в потребителското общество.

Таня Бонева – Дарове и гостоприемство.

Милена Маринова – Даряването в сватбите в България от средата на ХХ до началото на ХХІ век.

Нгуен Тхи Фонг Трам (Виетнам) – Палмовите орехи арека като обект на даро- и жертвоподнасяне.

Анни Кирилова – Даренията в Научния архив на ИЕФЕМ.

МАТЕРИАЛИ

Валентина Шарланова – Две нови православни църкви в София. Живо ли е дарителството днес? 

Елена Бугарчева – Работата на архивиста по обработката на ценно архивно дарение (Фонд 2072 „Христо Вакарелски“ в Централния държавен архив).

Таня Марева – Дарове от поколенията (Съвременни аспекти на обществено дарителство в селищата Момчиловци и Левочево, Смолянско).

МУЗЕИ

Петър Кърджилов – Изложбата „Престилки и природа“ – култура и природа за зелена икономика.

Христина Грозданова – „Подаръкът“: изложба на Регионалния исторически музей – София.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Валентина Шарланова – Илия Троянов, Ранджит Хоскоте. Стичането. Пътят към всички култури. Сиела, 2011.

Галин Георгиев – Между минало и настояще. Култура на южнокарнобатските села в началото на ХХІ в. Съст. Г. Георгиев. Бургас: 2015.

Венцислав Божинов – Лиляна Ковачева. „СЪКРОВЕН СВЯТ. Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България“. София: Просвета, 2015.

Евгения Троева – Elya Tzaneva. Ethnosymbolism and the Dynamics of Identity. Cambridge Scholars Publishing. 2015.

Авторите в броя