Брой 2 / 2017. Пътят 2. Съставител – Екатерина Анастасова / Отговорен редактор – Мила Маева

Съдържание:

Екатерина АнастасоваОт съставителя. Пътят – посока, цел и мечта

ВЯРАТА – ГЕОПОЛИТИКА, ТРАДИЦИИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗБОРИ

Малинка СтаматоваПътят на чудотворния кръст на св. Йоан Владимир към планината Румия и гр. Бар (Черна гора).

Светослава ТончеваПо пътищата към Буда – разпространение и особености на будизма в България.

МАЛЦИНСТВАТА – „ГОЛЕМИТЕ ПОЛИТИКИ“, ИЗБОРЪТ И НАСИЛИЕТО

Елена Марушиакова и Веселин ПоповПътища за никъде: Европейски политики за социално включване на ромите.

Пламена Стоянова – Циганите и изселванията на „българските турци“ (1948–1989).

Йелис ЕроловаМежду писмената и устната история: преселването на турците от България към Турция през 1950–1951 г.

НАЦИОНАЛИЗЪМ – МЕЖДУ ГЕНЕТИКАТА И РОМАНТИКАТА

Екатерина Анастасова Идентичност и миграция 2. Американският случай.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Даниела КолеваЯна Янчева. Колективизацията в българското село (1948–1970). Колективна памет и всекидневна култура. София, 2015.

Станой СтаноевContextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Еdited by Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva, Dagnoslav Demski. Sofia, 2015.

Еля Цанева Теменуга Върбанова. Българската етнография в периода 1878–1944 г. Представители, постижения, проблеми. Велико Търново, 2017.

НАУЧЕН ЖИВОТ
Лина ГерговаМеждународна научна конференция „Cultural Heritage in Migration“, 15–16 юни 2017 г., ИЕФЕМ – БАН.