Брой 1 / 2013

Съдържание: 

Към авторите и читателите.

Петко Христов – Традиция и идентичност в условията на европейска трансгранична мобилност.

Анелия Касабова – Теми и методи в етнологията. (Само)критичен поглед.

Еля Цанева – Руската традициология в историографската £ ретроспектива и перспектива.

Николай Папучиев – Фолклорът в модерната епоха: между изкуство и масова култура (проблеми на методологията).

Анатол Анчев – Защо Иван Д. Шишманов е последовател на сравнително- историческия метод? 

Галин Георгиев – Традицията през погледа на етнолога днес в контекста на връзката диаспора – метрополия (по материали от българската общност в Бесарабия).

ЮБИЛЕЙ

Еля Цанева – Проф. д.ф.н. Анатол Анчев на 60 години.

Представителни публикации на проф. д.ф.н. А. Анчев.